Izaberi jezik:

Goran Đoković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Visoka škola modernog biznisa, Beograd

PERIODIKA

ORGANIZACIONE AKTIVNOSTI CENTARA ZA SOCIJALNI RAD: SLUČAJ CENTRA ZA SOCIJALNI RAD SUBOTICA

U radu se polazi od stava da među ustanovama socijalne zaštite centri za socijalni rad imaju izuzetno odgovornu, složenu i značajnu ulogu u institucionalnom sistemu socijalne zaštite. Kao više funkcionalne ustanove socijalne zaštite, u kojima se neposredno ili posredno zadovoljava većina socijalnih potreba građana i njihovih porodica zasnovanih na multidisciplinarnom timskom radu kompetentnih stručnjaka, centri socijalne zaštite predstavljaju bazičnu stručno-institucionalnu osnovu socijalne zaštite u Republici Srbiji. Tako zasnovana aktivnost centara za socijalni rad posebno dolazi do izražaja u periodu tranzicije društveno-ekonomskih odnosa koja je ostavila veoma izražene posledice s aspekta socio-ekonomske politike za pojedine društvene grupe i koje se ponekad nazivaju „gubitnici tranzicije”. U poslednje vreme, usled migrantske krize, budući da se Srbija našla na mapi puta velikog broja izbeglica za Evropu, pojedini centri za socijalni rad dobijaju novu ulogu u zbrinjavanju i organizovanju nadzora nad maloletnim licima bez pratnje i nasilju u migrantskim porodicama. Složenost neposredne socijalne zaštite koju organizuju centri socijalne zaštite može se posmatrati kroz raznovrsnost i obimnost zadataka i stručnih aktivnosti koje se primenjuju prema pojedinim vrstama korisnika ili njihovih porodica.

ç