Filip N. Birčanin

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Republički zavod za socijalnu zaštitu.

PERIODIKA

MOGUĆNOSTI PRIMENE INTEGRATIVNOG PROGRAMA TRETMANA U REALIZACIJI VASPITNIH NALOGA

U ovom radu se analizira novi i strukturisani program tretmana koji se zasniva na integrativnom pristupu psihosocijalne podrške mladima u sukobu sa zakonom. Cilj rada je da ukaže na značaj primene takvih modela u okviru međusektorske saradnje pravosuđa i sistema socijalne zaštite u Srbiji. On istovremeno predstavlja mogućnost primene integrativnog programa tretmana (IPT) u okviru vaspitnog naloga „uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, savetovalištu ili drugoj ovlašćenoj organizaciji.” Integrativni program tretmana (IPT) obuhvata tri obli­ka rada individualni, grupni i porodični tretman, koristeći teorijska i praktična znanja iz nekoliko psihoterapijskih modaliteta. Na osnovu iskustava iz praktične primene sva tri obli­ka tretmana i njegove empirijske evaluacije, u radu se razmatraju mogućnosti njegove primene i potencijalni efekti realizacije ciljeva koji se odnose na primenu vaspitnih naloga, kao i potencijalne prepreke koje ometaju optimizaciju efekata programa.

ç