Elvira Kovač

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Narodna skupština Republike Srbije

PERIODIKA

ULOGA I ZNAČAJ NARODNE SKUPŠTINE I PARLAMENTARNE DIPLOMATIJE U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA REPUBLIKE SRBIJE

Proces pregovora za članstvo u Evropskoj uniji podrazumeva učešće velikog broja institucija Evropske unije, ali i država kandidata za članstvo. Ovaj rad ima za cilj da ukaže na značaj i ulogu Narodna skupština Republike Srbije u procesu evropskih integracija, sa posebnim fokusom na dve najznačajnije funkcije i u kontekstu pristupanja: kontrolne i zakonodavne. U drugom delu rada razmatra se rad Odbora za evropske integracije i značaj koji ima u procesu pregovora za članstvo. Poslednji deo rada biće posvećen pregledu saradnje Narodne skupštine i Evropskog parlamenta, ali i značaju i mogućnostima koje pruža parlamentarna diplomatija sa posebnim osvrtom na dve inicijative, COSAC-a i COSAP-a, koje predstavljaju pogodne okvire za promovisanje interesa Srbije na evropskom i regionalnom nivou. Autorke su stava da, uzevši u obzir trenutnu situaciju u kojoj se nalazi politika proširenja EU, ali i rastući značaj koji imaju, ne samo Evropski parlament već i parlamenti država članica tokom čitavog procesa pristupanja, parlamentarna diplomatija u procesu EU integracija otvara prostor za politički dijalog i razmatranje različitih pitanja od značaja za proces evropskih integracija Republike Srbije.

ç