Dušan Kesić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

STRATEŠKA KULTURA NEMAČKE U POSTHLADNORATOVSKOM PERIODU

Revitalizovana moć Nemačke nakon ujedinjenja, prema prognozama neorealista, nužno je podrazumevala težnju da se data moć etablira preuzimanjem centralne uloge u Evropi. Kako se predviđanja neorealista o ,,balkanizaciji“ Evrope nisu se obistinila, to uslovljava da se analizi spoljne politike Nemačke pristupi iz perspektive koja će akulturalno i aistorijsko poimanje međunarodne politike neorealista oplemeniti kulturnom i istorijskom dimenzijom. Socijalno konstruktivistički pristup i koncept strateške kulture suprotstavljaju se aistorijskim i tzv. ,,objektivnim“ varijablama, u vidu materijalnih kapaciteta i tehnologije. Navedene varijable bivaju interpretirane kroz ,,sočiva“ strateške kulture, koja predstavlja kulturalno utemeljeno poimanje uloge rata u ljudskoj civilizaciji. Predmet ovog rada jeste sagledavanje uticaja koji je okončanje Hladnog rata imalo stratešku kulturu Nemačke. Cilj rada sastoji se u sagledavanju obrazaca ,,finih“ promena strateške kulture na nivou stanovišta bezbednosne politike. Navedeni cilj ostvaren je interpretacijom ključnog strateškog dokumenata Nemačke o bezbednosnoj politici. Analiza strateške kulture potvrdila je kontinuitet temeljnih vrednosti, što ujedno predstavlja i dominantno stanovište u akademskoj literaturi koja tematizuje ovo pitanje. Sa druge strane, identifikovan je diskontinuitet stanovišta bezbednosne politike, kao načina promocije temeljnih vrednosti kroz politiku. Izmene stanovišta bezbednosne politike bile su nužna posledica izmenjenih okolnosti na međunarodnoj sceni i potrebe za ,,pomirenjem“ temeljnih elemenata strateške kulture koji su stupili u koliziju. Definisanje uloge oružanih snaga javlja se kao centralni segment izmene strateške kulutre Nemačke u posthladnoratovskoj eri.

ç