Dušan Čorbić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Beograd

PERIODIKA

ULOGA CIVILNO–VOJNIH ODNOSA U RAZVOJU REPUBLIKE TURSKE

Svrha ovog rada je da pruži sveobuhvatan prikaz vojnog angažovanja u Republici Turskoj, analizirajući istovremeno mesto i ulogu vojske u političkom sistemu ove države. Najpre će biti izložen teorijski okvir civilno–vojnih odnosa i pojmovno određenje ključnih koncepata date problematike. Nakon toga će biti prikazana uloga vojnih struktura u stvaranju Republike na početku 20. veka kao osnova za razumevanje kasnijeg uticaja. Hronološkim redom autor će predstaviti institucionalnu evoluciju turske armije i njen pad nakon 2002. godine. Na taj način se otvara mogućnost za izvlačenje širih zaključaka u vezi sa prirodom turskog sistema. Prema tome, prikazom vojnih udara od 1960. godine do 2016. godine biće analiziran uticaj i posledice vojne aktivnosti u razvoju Republike Turske.

ç