Izaberi jezik:

Dubravka Đurić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za medije i komunikaciju, Univerzitet Singidunum.

PERIODIKA

TAKTIČKA DUHOVNOST U UMETNIČKIM PRAKSAMA PJERA PAOLA PAZOLINIJA I DžEROMA ROTENBERGA

U radu se bavimo nekonvencionalnim odnosom prema religiji i duhovnošću dvojice autora – Pjera Paola Pazolinija, italijanskog levičara, esejiste, književnika i reditelja, kao i američkog pesnika-antropologa, antologičara i performera Džeroma Rotenberga. Oni su delovali u različitim kulturnim kontekstima (katoličkoj Italiji i multikulturalnoj Americi) i u različitim umetnostima, ali su u svom radu razvijali ambivalentne i subverzivne taktike pokazujući neortodoksno shvatanje religije i duhovnih tradicija. Pazolini se u filmovima bavio ranim hrišćanstvom, kritkujući crkvu kao instituciju. Rotenberg se bavio različitim duhovnim tradicijama u rasponu od američkih starosedelačkih, hrišćanskih, budističkih i jevrejskih tradicija. Obojica implicitno i eksplicitno kritikuju religiozne ortodoksije i zalažu se za transformaciju religioznih i duhovnih praksi u skladu sa savremenošću. U radu ćemo se usredsrediti na različite subverzivne taktike koje su razvili.

PERIODIKA

MEDIJSKE REPREZENTACIJE RATA PROTIV TERORIZMA U BRITANSKOJ SERIJI „SPOOKS“

U tekstu se bavimo analizom reprezentacije rata pro­tiv terorizma u britanskoj seriji Spooks. Na samom početku naglašavamo da je nastala u kontekstu fenome­na kompleksne televizije, koji podrazumeva kombinovanje nekoliko tematskih narativnih tokova. Budući da je proizvedena ubrzo nakon što su Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija proklamovale „rat protiv terorizma“, ovaj fenomen je u središtu narativa serije. U analizi upotrebljavamo teoriju medija i kulturalne studije da bismo pokazale kako serija Spooks koristi savremene diskurse koji kolaju u medijskoj sferi, kojoj i sama pripada, a povezani su sa ratom protiv terorizma, funkcionisanjem špijunskih službi i njihovih agenata. Mada je narativ serije strukturiran oko paradigme „sukoba civilizacija“, u kojoj se Zapadna alijansa suprotstavlja terorizmu svih ostalih nezapadnih društava, pre svega onom koji dolazi iz muslimanskog sveta, suptilnija analiza otkriva da serija ukazuje i na druge mogućnosti uglavnom marginalnim narativnim linijama.

ç