Izaberi jezik:

Dragutin T. Radosavljević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za Menadžment, Univerziteta Metropolitan, Beograd.

PERIODIKA

JAVNE FINANSIJE LOKALNE SAMOUPRAVE

Finansiranje lokalnih samouprava u našoj zemlji ima dugu tradiciju. Od dobijanja državne samostalnosti i nastanka državnih institucija, u Srbiji je opština imala poseban značaj. Kao deo državne organizacije njen značaj se ogledao u nadležnostima, koje su se vremenom prenosile sa države, a samim tim i novčana sredstva da se te nadležnosti valjano ostvaruju. Kako nadležnosti tako i javne finansije uglavnom su bile projektovane na državnom nivou iz jednog centra. Temelji finansiranja lokalne samouprave u Republici Srbiji uspostavljeni su 1994. godine. Te godine je donet Program rekonstrukcije monetarnog sistema i strategije ekonomskog oporavka SR Jugoslavije, kofa je imao za cilj da zaustavi hiperinflatorna kretanja i uspostavi stabilan ekonomski i monetarni ambijent, koji je bio narušen raspadom SFRJ i sankcijama UN. Konačan cilj reforme lokalne samouprave u Srbiji trebalo bi da bude stvaranje jake, uticajne i nezavisne lokalne samouprave sa solidnim i transparent nim javnim finansijama i odgovarajućim komunalnim uslugama koje su usmerene prema građanima. Ovaj cilj može da bude postignut samo ako se sprovede ade kvatna decentralizacija odgovornosti sa odgovarajućim instrumentima na raspolaganju. Kao rezultat, za očekivati je da lokalne vlade preuzmu odgovornost za lokalne probleme, pripremajući i implementirajući politike i projekte koji će podsticati dalji razvoj na lokalnom nivou. Ključne reči: javne finansije, finansiranje lokalne samouprave, porezi, budžet, opština.

ç