Izaberi jezik:

Dragana Z. Stojanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakulet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum.

PERIODIKA

POLITIKE I DISKURSI SAVREMENIH FEMINIZAMA: MODALITETI MOGUĆNOG

Tekst „Politike i diskursi savremenih feminizama modaliteti mogućnog“ istražuje savremene mogućnosti formulisanja politika i strategija feminizama nakon njihovog prolaska kroz tri faze talasa, te kroz postfeminističke kritike rekontekstualizacije feminističkih teorija. Koristeći se teoretizacijama iz okvira poststrukturalizama, teorija teksta i već razrađivanih feminističkih platformi, rad pokušava da ukaže na nužnost ponovnog promišljanja i izvesne rekonfiguracije kako pitanja feminističkog, tako i pitanja rodnog, polnog, identitarnog/identitetskog, pa i samog političkog kao takvog koje je neophodno promisliti (i) van dinamike zajedništva, odnosno van dina­mike prijatelj:neprijatelj. Naposletku, tekst razmatra potencijal modaliteta mogućnog, odnosno otvorenosti ka dijaloškom odnosu feminizama sa sistemom jezika, pisma i društveno-kulturalne realnosti unutar koje feminizmi egzistiraju i deluju.

ç