Dragana Plavšić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

DOPRINOS USLUGE DNEVNOG BORAVKA INKLUZIJI DECE I MLADIH SA SMETNJAMA U RAZVOJU U NOVOM PAZARU

Predmet ovog rada jeste doprinos usluge dnevnog boravka inkluziji dece i mladih sa smetnjama u razvoju u Novom Pazaru. U prvom delu rada prikazujemo položaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju, međunarodna dokumenta koja uređuju ova pitanja, nacionalni normativni okvir i uređenje sistema usluga socijalne zaštite. Rezultati istraživanja nam prikazuju organizaciju rada dnevnog boravka, uticaj dnevnog boravka na kvalitet života korisnika i njihovih porodica, faktore koji utiču na kvalitet usluge dnevnog boravka, kao i probleme i poteškoće sa kojima se suočava pružalac usluge. U ovom kvalitativnom i kvantitativnom istraživanju koristili smo metode ispitivanja, analize sadržaja relevantnih dokumenata, studiju slučaja institucije Dnevnog boravka u Novom Pazaru i statistički metod.

ç