Izaberi jezik:

Dragan M. Cvetković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

MUP Republike Srbije - Policijska uprava za Grad Beograd.

PERIODIKA

UTICAJ FINANSIJSKOG KRIMINALITETA NA POLITIČKI AMBIJENT

Finansijski kriminalitet predstavlja spektar kriminalnih aktivnosti sa teškim posledicama na ekonomskom, političkom, bezbednosnom i socijalnom planu. Ovim vidom kriminalite­ta ne samo što se podriva privredni i monetarni sistem, nego se narušava politička stabilnost i bezbednost zemlje, i vrši uticaj na društvene odnose na nacionalnom i međunarodnom planu. Na ovaj način dolazi do širenja ekonomske nejednakosti, smanjuju se šanse da u zemlju uđu direktne strane investicije, smanjuje se stopa privrednog rasta i otežava stvaranje stabilnog demokratskog društva, pravne države i tržišne privrede, smanjuje se poverenje građana u državu i njene institucije i uopšte dolazi do krize vrednosno normativnog sistema. Cilj rada je da ukaže na osnovne karakteristike ovog vida kriminaliteta i na efekte koje usled toga nastupaju po čitavo društvo, sa posebnim osvrtom na politički ambijent.

ç