Izaberi jezik:

Dimić Miodrag

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Bezbednosno-informativna agencija i Akademija za nacionalnu bezbednost

PERIODIKA

DETERMINANTE TRŽIŠTA KRIPTOVALUTA

Nastanak novog ekosistema na virtuelnom finansijskom tržištu je uzrokovan primenom blockchain tehnologije u svrhu proizvodnje kriptovaluta. Predmet rada predstavljaju upravo determinante tog sistema, odnosno, političke, ekonomske, socijalne i pravne determinante koje vrše uticaj na razvoj i adaptaciju kriptovaluta na globalnom nivou. Cilj rada predstavlja definisanje determinanti tržišta virtuelnog novca kako bi se obezbedila osnova za dalja istraživanja. Takođe, imajući u vidu prostorna ograničenja ovog rada, kao etalon za sve kriptovalute biće uzet BitCoin, čime se ne umanjuje značaj ostalih kriptovaluta na globalnom tržištu. Teorijski izvori obuhvataju naučna istraživanja različitih organizacija kao što su RAND, IMF, European Central Bank, kao i relevantnih istraživača. Metodološki, rad se u najvećoj meri oslanja na sekundarne izvore podataka iz pomenutih istraživanja, odnosno na analizu sadržaja tih izvora. Zaključili smo da je potpuna identifikacija svih činilaca i faktora tržišta kriptovaluta od izuzetnog značaja za dalji razvoj i eventualnu širu globalnu upotrebu kriptovaluta.

ç