Dejan Vučetić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

PERIODIKA

DELOTVORNOST MEHANIZAMA PRAVNE ZAŠTITE IZBORNOG PRAVA NA IZBORIMA ODRŽANIM 2022. GODINE – VEĆ VIĐENO ILI KORAK NAPRED?

U radu se detaljno analiziraju mehanizmi pravne zaštite izbornog prava prema aktuelnim propisima. Autor daje prikaz normativnog okvira pravne zaštite izbornog prava u svim fazama izbornog procesa. Takođe, za razliku od ranijih autorovih radova u kojima je obično vršena analiza postupka pravne zaštite po fazama izbornog procesa (faza formiranja organa za sprovođenje lokalnih izbora, faza kandidovanja, prijema i proglašenja izbornih lista, faza sprovođenja, tj. glasanja, faza utvrđivanja i objavljivanja rezultata izbora i faza potvrđivanja mandata) sa ciljem da se stručnoj javnosti, kao i širem krugu potencijalno zainteresovanih građana–birača ukaže na pojedine procesne finese i specifičnosti ovih postupaka, sada se autor opredelio za suštinski drugačiji pristup – prikazana su pravna sredstva koja se mogu koristiti, akti i radnje koji se njima mogu napadati i subjekti koji pravna sredstva mogu koristiti. Tokom čitavog rada, autor je pokušao da dâ odgovor na pitanje iz naslova rada – da li su doterani i novouvedeni mehanizmi (u pojedinim situacijama trostepene) pravne zaštite (ne)delotvorniji nego do sada? Posebna pažnja posvećena je (ne)delotvornosti produžavanja procesnih rokova i sudskoj kontroli od „viših nadležnih sudova”, kao svojevrsnom vidu „konkurencije” dosadašnjoj isključivoj nadležnosti Upravnog suda.

ç