Izaberi jezik:

Dejan Pavlović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

UTICAJ EVROPSKOG SUDA ZA LЈUDSKA PRAVA NA ZAŠTITU LЈUDSKIH PRAVA RADNIKA U SRBIJI

U radu se analizira domašaj uticaja jurisprudencije ESLјP na sudsku zaštitu pojedinih ljudskih prava radnika u Srbiji. Uprkos teorijskim nagoveštajima efektivnog uticaja Evropske konvencije za ljudska prava na nacionalne pravne poretke, rezultati izostaju. Razmatraju se institucionalne slabosti, pravni i socio-ekonomski kontekst, i ključni problemi sa kojima se radnici suočavaju, a potom ukazuje na kapacitet i uspehe koje je ESLjP imao u prevazilaženju različitih sistemskih problema država članica Saveta Evrope. U radu se posebna pažnja posvećuje zaštiti prava na pravično suđenje u razumnom roku i prava na imovinu, koja predstavljaju najveći izazov za institucije u Srbiji. Analiza dostupnih indikatora funkcionisanja pravne države, prvenstveno materijalnih i procesnih pretpostavki za poštovanje ljudskih prava radnika, pokazuje da reformske mere produkuju minimalna unapređenja, uz nedovoljnu konsolidovanost institucija.

ç