Izaberi jezik:

Dejan Matić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu.

PERIODIKA

POLITIČKI POGLED NA PRAVO I DRŽAVU RADOMIRA LUKIĆA

U drugoj polovini dvadesetog veka, po snazi promišljanja, dubini analize, ali i zaokruženosti izlaganja, neizbežno se nameće delo profesora Radomira Lukića. Mera uticaja Lukićevih promišljanja o državi i pravu, kako na naše pravne poslenike, tako i na samu pravnu teoriju u nas u drugoj polovini 20. veka, kao i originalnost i dubina njegovog naučnog opusa, zahteva posvećivanje veće pažnje pitanjima kojima se bavio. Radoznali i svestrani Lukićev duh se okušao u čitavom nizu oblasti. Bavio se teorijom prava, metodologijom prava, filozofijom prava, ali i sociologijom. Lukić je iskazao i interesovanje za jednu, poprilično neistraženu oblast u našoj pravnoj nauci do tada, oblast politike i njenog uticaja na pravo i državu. Ovo njegovo zanimanje, na žalost, nije rezultiralo stvaranjem jednog sistematskog, sveobuhvatnog dela kojim bi obuhvatio ovu nadasve zanimljivu problematiku. Imajući u vidu značaj Lukićevog stvaralačkog opu­sa, neophodno je kritički analizirati ove njegove stavove koji se odnose na razmatranje odnosa politike sa pravom i državom, shvaćenom kroz prizmu prava, i njihove međusobne uticaje, kao i davanje ocene i određivanje mesta ovog dela njegovog stvaralaštva sa stanovišta savremene teorije prava.

ç