Izaberi jezik:

Danilo Vujović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

EKSPANZIJA TERORIZMA U ZAPADNOJ EVROPI U SVETLU MIGRANTSKE KRIZE

Rad se bavi analizom međusobne povezanosti migrantske krize i porasta terorističke aktivnosti u Zapadnoj Evropi. Odnos ove dve pojave razmatra se sa stanovišta uzročno-posledičnih veza, čime se ukazuje na činjenicu da terorizam ima značajnu ulogu u pokretanju migracija muslimanskog stanovništva iz Afrike i sa Bliskog istoka ka Evropskoj uniji, te da migracije utiču na širenje terorizma ka Evropi. Takođe, rad se osvrće na aktuelnu političku situaciju u svetu u smislu uzroka migracija i odgovora politike zemalja Evropske unije na izazove izbegličke krize. Deo rada bavi se i interakcijom migrantske populacije i stanovništva EU, a naročito porastom mogućnosti radikalizacije muslimana u pojedinim državama članicama. Radom su obuhvaćeni i mogući pristupi rešavanju problema koje donosi izbeglička kriza, kao što su prelivanje istorijskih ili zamrznutih sukoba iz islamskog sveta u EU i u svakom pogledu neefikasna kontrola migranata.

ç