Izaberi jezik:

Danijela Ristić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

PERIODIKA

SARADNJA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD U ŠUMADIJSKOM OKRUGU SA POVERENIČKOM SLUŽBOM

Vanzavodske sankcije i mere u Republici Srbiji sprovode se od 2008. godine i obuhvataju širok spektar sankcija i mera koje se sprovode u zajednici. Za njihovo uspešno sprovođenje neophodan je multiresorski pristup, odnosno saradnja različitih službi i sistema. Sa stanovišta izvršenja vanzavodskih sankcija i mera, naročito je bitna saradnja centara za socijalni rad i Povereničke službe. U cilju sagledavanja do sada postignutog stepena saradnje između stručnih radnika centara za socijalni rad i poverenika kao i informisanosti radnika centara o vanzavodskim sankcijama i merama i vlastite uloge u njihovom sprovođenju, tokom 2016. godine realizovano je empirijsko istraživanje. Obuhvatalo je stručne radnike u centrima za socijalni rad u Šumadijskom okrugu, poverenike nadležne za poslove izvršenja vanzavodskih sankcija i mera. Rezultati istraživanja ukazuju na nedovoljnu informisanost stručnih radnika centara za socijalni rad o probacionom radu i njihovim ulogama u ovim procesima, kao i neophodnost uspostavljanja komunikacionih kanala i partnerske saradnje između ovih službi.

PERIODIKA

ALTERNATIVNO SANKCIONISANЈE I PROBACIJA

Predmet rada je predstavljanje koncepta alternativnog sankcionisanja i probacionog radakroz sažeti prikaz teorijskih osnova, istorijskog razvoja pojedinih modela sistema izvršenja alternativnih sankcija kao i iskustva na sprovođenju alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji. Vanzavodske sankcije i mere za cilj imaju reintegraciju izvršioca krivičnog dela, reparaciju pričinjene štete i povećanje sigurnosti društvene zajednice. Navedeni ciljevi su kompleksni, multidisciplinarno orijentisani, te podrazumevaju partnersko učešće različitih sistema u zajednici. U tom kontekstu posebno je značajna saradnja između sistema socijalne zaštite, pre svega centara za socijalni rad, ali i drugih sistema u zajednici (zdravstvenog, obrazovnog, službi za zapošljavanje) i Povereničke službe. Pomenute službe nisu u dovoljnoj meri upoznate sa konceptom alternativnog sannkcionisanja, vlastitim ulogama i odgovornostima, te se u tome i ogleda osnovni cilj ovoga rada.

ç