Danijela Pešić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Autonomni ženski centar, Beograd.

PERIODIKA

USLUGE PODRŠKE ZA ŽENE SA ISKUSTVOM NASILJA U REPUBLICI SRBIJI – DOSTIGNUTI STANDARDI I (NE)ZADOVOLJSTVO KORISNICA

Cilj istraživanja je sticanje bližeg uvida u postojeći sistem usluga podrške ženama sa iskustvom nasilja u Republici Srbiji, njegove karakteristike, ciljne grupe i pružaoce usluga, kao i prednosti i nedostatke u odnosu na postavljene međunarodne standarde za pružanje usluga podrške. Istraživačka pažnja je usmerena i na zadovoljstvo žena sa iskustvom nasilja postupanjem i uslugama centra za socijalni rad, uslugama sigurnih kuća i uslugama SOS telefona pri ženskim nevladinim organizacijama. Nalazi istraživanja upućuju na nedostatke sistema za podršku i zaštitu žena od nasilja u Srbiji, kako u pogledu njegove održivosti, tako i u odnosu na njegove mogućnosti da pravovremeno i efikasno odgovori na potrebe ovih žena. Analiza lokalnih politika za zaštitu žena od nasilja u gradovima obuhvaćenim istraživanjem pokazala je da ženama sa iskustvom nasilja nisu u dovoljnoj meri dostupne specijalizovane usluge podrške, niti su one prepoznate kao korisnička grupa prava i usluga u lokalnim odlukama socijalne zaštite.

ç