Danijela Pavlović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Istraživač-pripravnik, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

Globalna socijalna politika

Prikaz knjige: Nikola Jejts, Globalna socijalna politika, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, 2017.

PERIODIKA

SARADNJA JAVNOG I CIVILNOG SEKTORA U BORBI PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

Globalni fenomen trgovine ljudima je veoma teško zaustaviti bez saradnje različitih aktera u državi i na međunarodnom planu. U vezi sa tim, međunarodni akteri su podržali i osnažili sve napore javnog sektora da oformi strateško partnerstvo sa različitim predstavnicima međunarodnih i nevladinih organizacija u Republici Srbiji i u svetu u skladu sa međunarodnim standardima i pravilima. Period od 2006. do 2017. godine obuhvata deceniju neusklađenosti i nepostojanja formalnog usaglašavanja operativnog i strateškog rešavanja društvenog problema trgovine ljudima. Saradnja javnog i civilnog sektora je svedena na minimum. Organizacije su sprovodile svoje aktivnosti u skladu sa opštim ciljevima i aktivnostima same organizacije. Nakon oštrije kritike Stejt departmena u okviru Izveštaja o trgovini ljudima za 2017. godinu, formiran je Savet za borbu protiv trgovine ljudima i usvojena je Strategija prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava (2017-2022). Cilj ovog rada je ukazivanje na značaj saradnje javnog i civilnog sektora i korelacija te saradnje sa rezultatima pružanja usluga žrtvama trgovine ljudima. Rad se zasniva na rezultatima dobijenim putem analize zakona, izveštaja, konvencija i internih dokumenata. Zaključuje se da je uključivanje civilnog sektora kao ravnopravnog člana u ovoj oblasti omogućilo da se mere javnog sektora dopune adekvatnim aktivnostima i iskustvima iz civilnog sektora i na taj način izbegne mogućnost dupliranja usluga. Pored toga, saradnja i međusobna komunikacija između organizacija mogu dovesti do bržeg, boljeg i adekvatnijeg reagovanja na potrebe i zahteve žrtava.

ç