Danijela Pavlović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Istraživač-pripravnik, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

PODRŠKA CIVILNOG SEKTORA RANJIVIM DRUŠTVENIM GRUPAMA TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI

Poslednje globalne krize doprinele su pojačanoj ranjivosti određenih društvenih grupa i postavile izazov pred državnim sektorom da obezbedi društvene mreže podrške i solidarnosti kao direktan odgovor na krizom narušeno socijalno blagostanje. Organizacije civilnog društva, koje tradicionalno sprovode aktivnosti podrške ranjivim društvenim grupama, prepoznate su kao važan akter u ublažavanju posledica kriza, kako na globalnom nivou, tako i u Republici Srbiji u poslednje tri dekade. Na osnovu analize sadržaja relevantnih dokumenata i sprovedenog empirijskog istraživanja u kome je učestvovalo dvadeset organizacija civilnog društva, u ovom radu se nastoji odgovoriti na osnovno istraživačko pitanje: kakva je uloga civilnog sektora u prevazilaženju posledica kriza u Republici Srbiji? Sa posebnim fokusom na krizu izazvanu pandemijom COVID-19, ciljevi istraživanja su prikaz delovanja civilnog sektora u Republici Srbiji u prevazilaženju posledica krize i mapiranje izazova u sprovođenju aktivnosti podrške i međusektorske saradnje sa javnim sektorom u Republici Srbiji. Nalazi istraživanja pokazuju da je civilni sektor nastavio da obezbeđuje podršku ranjivim grupama u izmenjenim okolnostima tokom pandemije COVID-19, kao i da razvija nove aktivnosti podrške u skladu sa potrebama ranjivih grupa. Ostvarena je intenzivna saradnja sa drugim organizacijama civilnog društva, dok je primerenost i efektivnost podrške ranjivim grupama koju pruža državni sektor ocenjena najlošije, kao i kvalitet saradnje između civilnog i javnog sektora u prevladavanju posledica krize. Civilni sektor u Republici Srbiji predstavlja značajnu mrežu podrške ranjivim grupama, čije se aktivnosti podrške naročito intenziviraju u situacijama krize, dok su dometi ove podrške ograničeni usled nestabilnih izvora finansiranja i izostanka saradnje sa javnim sektorom.

PERIODIKA

POLITIKA AZILA: IZAZOVI I ODGOVORI SISTEMA U REPUBLICI SRBIJI

Predmet analize u ovom radu jeste politika azila u Republici Srbiji. Cilj je analiza politike azila sa fokusom na postojeći normativni, strateški i institucionalni okvir u ovoj oblasti i njihovu usklađenost sa standardima i propisima Evropske unije i međunarodnim dokumentima. Teorijski okvir analize predstavlja koncept migracije između blagostanja i državljanstva koji istovremeno uključuje i isključuje migrante. Metodološki pristup zasniva se na analizi sadržaja statističkih, političkih i legislativnih dokumenata. Rezultati analize pokazuju da navedeni sistem zahteva postojanje uređenog okvira koji sačinjava jasnu politiku azila i organizacionu i normativnu strukturu koja će omogućiti pravednu proceduru i zaštitu prava tražilaca azila. Praćenje i analiza procesa sprovođenja i kreiranja odgovarajuće politike azila dobija posebnu dimenziju, ne samo zbog povećavanja broja tražilaca azila, već i zbog praćenja stanja i kreiranje poželjnog sistema u ovoj oblasti.

PERIODIKA

Globalna socijalna politika

Prikaz knjige: Nikola Jejts, Globalna socijalna politika, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, 2017.

PERIODIKA

SARADNJA JAVNOG I CIVILNOG SEKTORA U BORBI PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

Globalni fenomen trgovine ljudima je veoma teško zaustaviti bez saradnje različitih aktera u državi i na međunarodnom planu. U vezi sa tim, međunarodni akteri su podržali i osnažili sve napore javnog sektora da oformi strateško partnerstvo sa različitim predstavnicima međunarodnih i nevladinih organizacija u Republici Srbiji i u svetu u skladu sa međunarodnim standardima i pravilima. Period od 2006. do 2017. godine obuhvata deceniju neusklađenosti i nepostojanja formalnog usaglašavanja operativnog i strateškog rešavanja društvenog problema trgovine ljudima. Saradnja javnog i civilnog sektora je svedena na minimum. Organizacije su sprovodile svoje aktivnosti u skladu sa opštim ciljevima i aktivnostima same organizacije. Nakon oštrije kritike Stejt departmena u okviru Izveštaja o trgovini ljudima za 2017. godinu, formiran je Savet za borbu protiv trgovine ljudima i usvojena je Strategija prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava (2017-2022). Cilj ovog rada je ukazivanje na značaj saradnje javnog i civilnog sektora i korelacija te saradnje sa rezultatima pružanja usluga žrtvama trgovine ljudima. Rad se zasniva na rezultatima dobijenim putem analize zakona, izveštaja, konvencija i internih dokumenata. Zaključuje se da je uključivanje civilnog sektora kao ravnopravnog člana u ovoj oblasti omogućilo da se mere javnog sektora dopune adekvatnim aktivnostima i iskustvima iz civilnog sektora i na taj način izbegne mogućnost dupliranja usluga. Pored toga, saradnja i međusobna komunikacija između organizacija mogu dovesti do bržeg, boljeg i adekvatnijeg reagovanja na potrebe i zahteve žrtava.

ç