Izaberi jezik:

Dalibor Savić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Banjoj Luci.

PERIODIKA

VEBER ZA NEUPUĆENE?

Prikaz knjige: Folker Hajns, Uvod u Maksa Vebera, Biblioteka XX vek, Beograd, 2011, 170 str.

PERIODIKA

EKONOMSKA OSAMOSTALJENOST MLADIH U DOBOJU: 2008-2012.

U radu se analizira višedimenzionalni proces ekonomskog osamostaljenja mladih u periodu postsocijalističke transformacije. Ekonomsku osamostaljenost smo posmatrali na uzorku mladih iz Doboja u dve vremenske tačke: neposredno pre izbijanja ekonomske krize (2008.) i u vreme kad je kriza bila na vrhuncu (2012). Podaci su prikupljeni anketiranjem. Cilj istraživanja je bio da se utvrdi da li je usled delovanja krize došlo do smanjenja ekonomske osamostaljenosti mladih. Pored toga, nastojali smo utvrditi koje su ključne determinante ekonomskog osamostaljenja. Pošli smo od pretpostavke da strukturalno-kontekstualni činioci i kulturne specifičnosti društva dominantno utiču na ekonomsko osamostaljenje mladih, a da su materijalni resursi s kojima mladi raspolažu u drugom planu. Istraživanje je pokazalo da u našem društvu postoji sistem međugeneracijske „razmene resursa“ između roditelja i dece koji ne motiviše mlade na rano osamostaljenje i odseljenje iz roditeljskog doma.

ç