Изабери језик:

Да­ни­ло Рон­че­вић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Вла­да Ре­пу­бли­ке Ср­би­је – Слу­жба за упра­вља­ње ка­дро­ви­ма, Фа­кул­тет за ме­наџ­мент