Izaberi jezik:

Da­ni­lo Ron­če­vić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Vla­da Re­pu­bli­ke Sr­bi­je – Slu­žba za upra­vlja­nje ka­dro­vi­ma, Fa­kul­tet za me­nadž­ment

PERIODIKA

PRAV­NE PO­SLE­DI­CE ŠTRAJ­KA

Autori u radu, koristeći pre svega uporedno-pravni metod, analiziraju pravne posledice štrajku u radnopravnom, građaskopravnom, krivičnopravnom, prekršajnopravnom i upravnopravnom domenu, kako na na štrajkače, tako i na zaposlene koje se nisu pridružili štrajku. Pod lupom autora, našao se ne samo uobičajeno nezakoniti štrajk, već i onaj organizovan u zakonitom obliku. Takođe, autori ističu u radu svu kompleksnost ovog radnopravnog instituta kroz čiljenicu nepostojanja jedinstvene, opšteprihvaćene definicije štrajka, ali i ponovo aktuelizuju pitanje budućnosti štrajka i njegove pravne prirode u sadašnjem trenutku, upoznajući nas sa dva dominatna mišljenja o štrajku kao reliktu prošlosti i o štrajku kao i dalje nezamenljivom sredstvu radne borbe.

ç