Izaberi jezik:

Branka Babović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

DISKREPANCA IZMEĐU STVARNE I PROCESNE LEGITIMACIJE KOD ORGANIZACIONIH TUŽBI

Predmet analize u ovom radu je pitanje diskrepance između stvarne i procesne legitimacije kao instituta Građanskog procesnog prava. Reč je o starom i ukorenjenom institutu našeg parničnog procesnog prava koji ispoljava specifičnosti u pozitivnom pravu i to kod organizacione tužbe, zatim u postupcima sa elementom inostranosti kao i sa aspekta prava na pravično suđenje iz čl. 6 st. 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima („EKLjP“). Cilj rada je da identifikuje i analizira te specifičnosti prvenstveno korišćenjem uporednopravnog metoda. Analizom stranog prava bolje upoznajemo domaće pravo pa se uporednopravni metod koristi radi bolje analize domaćeg zakonodavstva i sudske prakse. Analizom Zakona o ravnopravnosti polova i Zakona o zabrani diskriminacije, dolazi se do zaključka da odredbe ovih zakona kojima je data procesna legitimacija određenim subjektima na podnošenje tužbe treba izmeniti ili izbrisati.

PERIODIKA

SUBJEKTIVNI OKVIRI PROTIVTUŽBE

U ovom radu se uporednopravnim metodom analizira razvoj instituta protivtužbe u srpskom i nemačkom pravu imajući u vidu da srpsko parnično procesno pravo deli tradiciju sa nemačkim parničnim procesnim pravom. U nemačkoj sudskoj praksi i teoriji se razvilo novo tumačenje instituta protivtužbe koje obuhvata širi subjektivni domašaj od onog koje tradicionalno postoji u nemačkom pravu i koje sledi srpska doktrina i sudska praksa. Ipak, imajući u vidu različitu zakonsku regulaciju upravo instituta protivtužbe, razlike između društvenog konteksta u Republici Srbiji i u SR Nemačkoj, ali i razlike između parničnog procesnog prava Republike Srbije i SR Nemačke koje su nastale u cilju ubrzavanja postupka pred srpskim sudovima, dolazi se do zaključka da nova tumačenja ne treba primeniti u srpskom pravu. U drugom delu rada je analiziran subjektivni domašaj protivtužbe kada se podnosi u parničnom postupku sa elementom inostranosti. Zbog toga je analiziran važeći Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja- ZMPP Sl. list SFRJ br. 43/82 i 78/82, Sl. list SRJ br. 46/96, Sl. glasnik RS br. 46/06, aktuelni Nacrt Zakona o međunarodnom privatnom pravu – Nacrt ZMPP, odredbe regulativa EU na koje su se oslanjali tvorci aktuelnog Nacrta ZMPPa, te je razmotrena opravdanost predloženog rešenja.

ç