Izaberi jezik:

Bojan Klačar

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Cen­tar za slo­bod­ne iz­bo­re i de­mo­kra­ti­ju (Ce­SID) iz Be­o­gra­da

PERIODIKA

FINANSIRANJE PREDSEDNIČKE KAMPANJE 2017: JEDANAEST KANDIDATA I SAMO JEDNA KAMPANJA

Predmet rada je analiza finansiranja predsedničke kampanje u Srbiji 2017. godine. Cilj rada je ispitivanje efekata javnog finansiranja uvedenog 2011. godine koje je dovelo do velike zavisnosti političkih subjekata od javnih izvora i ogromnog disbalansa u finansijskim kapacitetima vladajuće stranke u odnosu na opoziciju. Kao teorijski okvir korišćen je pristup u literaturi koji govori o stvaranju kartelizovanog stranačkog sistema (ili kartelizovanih stranaka). Radi se o debatama koje govore o tome da je jedna od važnih posledica javnog finansiranja nastanak statusa kvo u kome najveći akteri rade zajedno i koriste državne resurse da osiguraju sopstveno kolektivno preživljavanje. Poseban fokus u radu je stavljen na uticaj javnih izvora finansiranja na nestanak političkih subjekata i mogućnosti za stvaranje novih. Najvažniji rezultati do kojih smo došli u radu su: 1) postojanje velike zavisnosti političkih subjekata od javnih izvora finansiranja u izbornim kampanjama, 2) produbljivanje jaza između finansijskih mogućnosti vladajućeg subjekta u odnosu na opozicione, 3) opstanak najvećeg broja političkih subjekata uprkos sve manjim finansijskim kapacitetima i 4) proliferacija labavijih organizacija, poput političkih pokreta koji su bazirani na onlajn kampanjama. Kao jedna od preporuka nameće se nastavak praćenja ovih trendova i promena regulative ukoliko se takvi negativni trendovi i nastave.

PERIODIKA

REFORMA IZBORNE ADMINISTRACIJE U SRBIJI: KORAK KOJI MORA DA SE NAPRAVI

Izborna administracija je ključna institucija za izgradnju kredibilnog izbornog procesa, profesionalno sprovedenog, efikasnog i nepristrasnog. Samo u takav izborni proces građani mogu da iskažu nepodeljeno poverenje. Dizajniranje izborne administracije treba da uvaži najbolje svetske standarde i lokalne specifičnosti kontekst (politički, socijalni, ekonomski) u kome se sprovodi izborna reforma. Predmet rada je analiza trenutne regulative i iskustva sa izbornom administracijom u Srbiji i ukazivanje na neophodnost njene kompleksne reforme u pravnom, administrativ nom i političkom okviru. Cilj rada je da se ukaže na moguće modalitete reforme izborne administracije uz usmeravanje debate u pravcu uvođenja nezavisne i profesionalne izborne administracije. Koristeći komparativni pristup, ukazujemo da uvođenje nezavisnog modela, sa profesionalnim i na javnom konkursu izabranom članstvu, trajnog karaktera i sa širokim setom nadležnosti predstavlja jedini mogući put za poboljšanje izbornog procesa u Srbiji. Nadležnosti novog modela treba da obuhvate i vođenje biračkog spiska, nadzor nad finansiranjem političkih aktivnosti i ulogom medija u izbor nom procesu. Reforma izborne administracije treba da bude deo jednog šireg paketa reformi izbornog sistema i političkih institucija u celini.

ç