Bojan Kiculović

Iskustvo

Institut za političke studije

2012-

Edukacija

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Diplomske studije

2007-2011

Bojan Kiculović je stručni saradnik u Institutu za političke studije i sekretar redakcije naučnog časopisa Administracija i javne politike.

PERIODIKA

DRUŠTVENE MREŽE KAO NOVI KANAL POLITIČKE KOMUNIKACIJE - SLUČAJ FEJSBUK

Informaciona tehnologija doživljava dramatične promene sa evolucijom Interneta menjajući način komunikacije političkih aktera u sferi političke komeptencije. Interaktivnost, kao i održavanje kontinuiteta u komunikaciji između političkih subjekata i birača, predstavlja nove principe u komunikaciji 21. veka. U zemljama sa razvijenom demokratijom i razvijenim poljem političke kompetencije, društveni mediji zasnovani na tehnološkoj osnovi Veba 2.0, a naročito društvene mreže postaju nezaobilazna komponenta političke komunikacije i promocije koju kandidati političkih stranaka efikasno koriste kako bi vršile uticaj na stavove, ubeđenja i poglede birača, kroz izgradnju pozitvne slike o kandidatu i pridobijanje njihove podrške na izborima. U ovom radu autori istražuju koliki je realni uticaj društvene mreže Fejsbuk, kao fenomena savremenog društva, u kreiranju efikasne političke komunikacije i promovisanju političkih stranaka i političara u Srbiji. Pored toga, ispituje se uticaj na političko opredeljenje pojedinca, kao i obim interesovanja korisnika ove društvene mreže za političke promotivne poruke. Ovo istraživanje se zasniva na 6 dimenzija, od kojih svaka ima sopstvenu hipotezu. Kako bi ciljevi studije bili ostvareni, sastavljen je upitnik koji uključuje 14 pitanja u vezi sa ovih 6 dimenzija i hipoteza. Upitnik je u periodu od mesec dana bio postavljen na Fejsbuku, a 355 upitnika je bilo pogodno za statističku analizu.

 

PERIODIKA

Prikaz knjige: Veran Stančetić, REFORMA JAVNE UPRAVE – KA NOVOJ JAVNOJ UPRAVI – uporedni model

Prikaz knjige: Veran Stančetić, Reforma javne uprave – ka novoj javnoj upravi - uporedni model, Fakultet političkih nauka – Čigoja štampa, Beograd, 2015

ç