Izaberi jezik:

Bo­jan Kr­stić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Eko­nom­ski fa­kul­tet, Uni­ver­zi­tet u Ni­šu

PERIODIKA

ISTRAŽIVANЈE ODNOSA IZMEĐU EKONOMIJE I DRUGIH DRUŠTVENIH NAUKA – DOMINACIJA EKONOMISTA

U radu istražujemo dominantan položaj ekonomije u društvenim naukama. Rad započinjemo sa analizom relativne izolovanosti ekonomske nauke. Potom usmeravamo pažnju na čvrsto vertikalno upravljanje disciplinom koje ekonomskoj nauci daje karakterističnu hijerarhijsku strukturu. Ističemo činjenicu da se ekonomisti razlikuju od predstavnika ostalih društvenih nauka po stavovima i boljoj materijalnoj situaciji (mnogi predaju u poslovnim školama, učestvuju u konsaltingu itd.). Stavovi i bolja materijalna situacija, uzeti zajedno sa ostalim osobinama ekonomista, predstavljaju ono što se u naučnoj literaturi naziva dominacija ekonomista koja je podstakla njihovo praktično angažovanje, uključujući i njihov značajan uticaj na privredu.

ç