Biljana Simeunović-Patić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu.

PERIODIKA

TEORIJA DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI

Prikaz knjige: Aleksandar Jugović, Teorija društvene devijantnosti - drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon, Beograd, 2013.

ç