Izaberi jezik:

Babić Lazar

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

REFERENDUM – ZNAČAJ, VREDNOST I VRSTE

Аутор у чланку приказује развој институције референдума као корективног фактора посредничке демократије, те указује на његов значај у умањивању посредности као највеће замерке представничке демократије. Даље указује се на корене институције референдума и приказује пример Швајцарске као државе која се сматра колевком референдума. Аутор критички приступа институцији референдума, те приказује битне предуслове за реализовање референдумског одлучивања. Посебна пажња посвећена је формулисању референдумског питања. Такође, аутор анализира значај институције референдума као начина да се најважније политичке одлуке доносе од стране оних који су носиоци суверености, односно од народа. У другом делу рада износи се став да је за вредност референдума и његову успешност од круцијалне важности каква ће бити подршка грађана за доношење одређене одлуке. Легитимитет донете одлуке мора бити несумњив и неупитан. У зависности од тога каква се одлука доноси, каква је правна природа донете одлуке, када се референдум расписује, на ком простору или каква је обавезност спровођења референдума, приказане су броје врсте референдумског изјашњавања, те су анализиране специфичности сваке од њих.

PERIODIKA

ZAŠTITA SOCIJALNIH PRAVA PUTEM USTAVNE ŽALBE

U ovom radu autori analiziraju ključne aspekte ustavne žalbe kao sredstva za zaštitu socijalnih prava. Prvi deo rada je posvećen objašnjenju pojma socijalnih prava i međunarodnim instrumenata kojima se predviđaju ljudska prava, kao i osnovnim načelima u Ustavu Republike Srbije koja se odnose na socijalna prava. Drugi deo rada je posvećen definisanju instituta ustavne žalbe, ciljevima i njenim dometima. U domaćem pravnom sistemu, ustavna žalba predstavlja poslednje pravno sredstvo koje se može koristiti za zaštitu povređenih prava i sloboda. Autori analiziraju određene nedovoljno precizirane aspekte instituta ustavne žalbe i ukazuju na neophodnost užeg određenja osnova za podnošenje ustavne žalbe, edukovanja stručne i laičke javnost kako bi se ustavna žalba zaista i koristila kao pravno sredstvo ultima ratio.

ç