Andrijana Radoičić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

PRIMENA MULTISISTEMSKOG PRISTUPA U RADU SA MLADIMA SA ANTISOCIJALNIM PONAŠANЈEM U SRBIJI

Rad se bavi analizom primene pristupa i principa multisistemske terapije (MST) u okviru programa OPTIMUS za porodice. Uobičajen cilj tretmana mladih sa antisocijalnim ponašanjem je smanjenje antisocijalnog ponašanja. Specifični izazovi u njegovom postizanju su problemi ovih mladih u nekoliko sistema (porodici, vršnjačkoj grupi, školi/radnom mestu), kao i veliko osipanje porodica koje dolaze na tretman u ustanovu, i to najpre onih koji imaju najizraženije probleme. MST Henglera i saradnika navedene izazove je premostila tretmanom u prirodnoj sredini mlade osobe i osnaživanjem roditelja/roditeljskih figura i mlade osobe za prevazilaženje problema kako u porodici, tako i u drugim sistemima. Zasnovana je na socio-ekološkom modelu i sistemskoj porodičnoj terapiji. MST je evaluirana kao jedna od najefikasnijih u ovoj oblasti, ali su intenzivno angažovanje terapeuta uz mali broj slučajeva koje istovremeno vodi, kao i ekonomski veoma zahtevna edukacija učinili ovaj program nepristupačnim za primenu u našoj sredini. Program OPTIMUS za porodice nastoji da u radu sa mladima sa antisocijalnim ponašanjem primeni principe MST, integriše ih sa doprinosima kratke terapije usmerene na rešenje, kognitivno-bihejvioralnih pristupa i modela stadijuma socijalne interakcije i da ih prilagodi prilikama u Srbiji. Program obuhvata 12 nedeljnih poseta porodici od strane realizatora programa, od kojih su prve tri i poslednja polustrukturisane, a u ostalima se implementira neki od 15 modula u skladu sa potrebama porodice. U radu se analiziraju specifična rešenja koja program nudi u svetlu pristupa i principa MST, kao i njihove prednosti i izazovi u primeni u radu sa mladima sa antisocijalnim ponašanjem u našoj sredini.

ç