Andrijana Lazarević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za političke studije

PERIODIKA

INTEGRACIJA VS. SUVERENIZACIJA. „OTVORENI BALKAN” U OKVIRIMA STATUSNIH I IDENTITETSKIH SPOROVA

Rad se bavi inicijativom „Otvoreni Balkan” sa namerom da kroz kritičku analizu diskursa ustanovi dominirajuće pozicije zemalja Zapadnog Balkana o ovom obliku regionalne saradnje. Autori će pokazati da su politički diskursi prema regionalnoj integraciji, sa jedne strane, proizvod unutrašnjeg nedovršenog procesa izgradnje države i nacije, dok su sa druge, direktna posledica otvorenih bilateralnih pitanja i odsustva jasne perspektive članstva u Evropskoj uniji. U radu se dokazuje da dominirajući negativni diskurs o inicijativi „Otvoreni Balkan” postavlja znak jednakosti između regionalne integracije i straha od gubitka suverenosti kako nad unutrašnjim političkim procesima, tako i nad putem evropskih integracija.

KONFERENCIJA O BUDUĆNOSTI EVROPE: ZNAČAJ ZA REGION ZAPADNOG BALKANA

Iako je Konferencija o budućnosti Evrope po definiciji orijentisana na budućnost, činjenica da su države i teritorije Zapadnog Balkana izostavljene iz grupe zainteresovanih strana, uprkos tome što imaju perspektivu članstva u Evropskoj uniji, ne govori u prilog takvoj orijentisanosti same konferencije. Ipak, Zajednička deklaracija o Konferenciji o budućnosti Evrope i dalje omogućava angažovanje trećih strana u njenom okviru, što predstavlja priliku za uključivanje država i teritorija Zapadnog Balkana u njen rad. Nadovezujući se na dugogodišnja obećanja Evropske unije državama i teritorijama Zapadnog Balkana u pogledu perspektive članstva, kao i na njihovo angažovanje u vezi sa nizom evropskih pravnih normi, struktura, politika i programa, ove države i teritorije uživaju političko pravo srazmernog uticaja na proces i ishode Konferencije o budućnosti Evrope. Da bi se povećali izgledi za efikasan doprinos država i teritorija Zapadnog Balkana konferenciji, javlja se potreba za sveobuhvatnom strategijom regionalnog karaktera, u čijem bi kreiranju trebalo da učestvuju ne samo predstavnici vlada, već i građani država i teritorija Zapadnog Balkana. Rad ima za cilj da izloži izazove sa kojima se zajednički suočava Evropska unija i Zapadni Balkan kao i modalitete učešća država i teritorija Zapadnog Balkana u Konferenciji o budućnosti Evrope kao formatu u okviru kog se očekuje da će, do proleća 2022. godine, biti doneti zaključci i pružene smernice o budućnosti Evrope.

PERIODIKA

ULOGA I ZNAČAJ NARODNE SKUPŠTINE I PARLAMENTARNE DIPLOMATIJE U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA REPUBLIKE SRBIJE

Proces pregovora za članstvo u Evropskoj uniji podrazumeva učešće velikog broja institucija Evropske unije, ali i država kandidata za članstvo. Ovaj rad ima za cilj da ukaže na značaj i ulogu Narodna skupština Republike Srbije u procesu evropskih integracija, sa posebnim fokusom na dve najznačajnije funkcije i u kontekstu pristupanja: kontrolne i zakonodavne. U drugom delu rada razmatra se rad Odbora za evropske integracije i značaj koji ima u procesu pregovora za članstvo. Poslednji deo rada biće posvećen pregledu saradnje Narodne skupštine i Evropskog parlamenta, ali i značaju i mogućnostima koje pruža parlamentarna diplomatija sa posebnim osvrtom na dve inicijative, COSAC-a i COSAP-a, koje predstavljaju pogodne okvire za promovisanje interesa Srbije na evropskom i regionalnom nivou. Autorke su stava da, uzevši u obzir trenutnu situaciju u kojoj se nalazi politika proširenja EU, ali i rastući značaj koji imaju, ne samo Evropski parlament već i parlamenti država članica tokom čitavog procesa pristupanja, parlamentarna diplomatija u procesu EU integracija otvara prostor za politički dijalog i razmatranje različitih pitanja od značaja za proces evropskih integracija Republike Srbije.

PERIODIKA

AKTUELNI POLITIČKI PROCESI I PERSPEKTIVE U DRŽAVAMA LATINSKE AMERIKE: STUDIJA SLUČAJA VENECUELA I BOLIVIJA

Latinska Amerika je oduvek slovila za kontinent nestabilnosti, duboko izražene društvene nejednakosti, neizvesnosti, kriza, čestih vojnih udara i pobuna. Autor će, fokusirajući se na dve države Latinske Amerike, Venecuelu i Boliviju ponuditi odgovor na pitanje koji su to stari a istovremeno aktuelni uzroci koji su doveli do krize liderstva, političke i sledstveno ekonomske nestabilnosti. Aktuelni politički procesi, odnosno krize u ovim državama prete da ih vrate u preddemokratski period i ponovo intenziviraju strah, nasilje, bedu i siromaštvo na ulicama Karakasa i La Paza. Autor će u radu odgovoriti na pitanje šta se to ključno menja završetkom epohe koja se završava smrću Uga Čaveza i potonjim dolaskom Nikolasa Madura na vlast, što ubrzo dovodi do izbijanja političke krize. Takođe, u radu će biti predstavljeni i uzroci izbijanja krize u Boliviji, koja je za rezultat imala kraj epohe Evo Moralesa. Na kraju rada autor zaključuje da će u obe države, uloga vojske biti od presudnog značaja kada je u pitanju opstanak režima i uz druge faktore, delimična ali i privremena stabilnost poretka.

PERIODIKA

OBRAZOVNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE: STANDARDI I IZAZOVI REPUBLIKE SRBIJE U PROCESU USAGLAŠAVANJA

Kao država koja kao svoj glavni spoljnopolitički cilj ima članstvo u EU, Republika Srbija od 2014. godine vodi pregove za članstvo u Uniji. Taj proces podrzumeva pregovore koji su podeljeni u 35 poglavlja. Jedno od dva poglavnja koje je privremeno zatvoreno je poglavlje 26 koje se odnosi na obrazovanje i kulturu. Predmet ovog rada će upravo biti obrazovanje, i to evropsko obrazovanje sa fokusom na ciljeve, standarde i instumente evropske obrazovne politike. Drugi deo rada biće posvećeno detaljnijoj analizi uslova sadržanih u poglavlju 26 koje Srbija ima da ispuni u cilju daljeg usaglašavanja sa standardima EU u oblasti obrazovanja. Poslednji deo rada prikazuje stepena usklađenosti obrazovnog sistema Republike Srbije meren indikatorima ostvarivanja napretk u ciljevima proklamovanim Stateškim okvirom Unije u oblasti obrazovanja i obuka. Autorka zaključuje da je neophodno izvršiti reviziju postojećeg učinka na svim nivoima obrazvanja i posebno raditi na unapređenu većeg stepena inkluzije i dostupnosti svih nivoa obrazovanja.

ç