Andrijana Jovanović

Andrijana Jovanović rođena je 1988. godine u Paraćinu. Diplomirala je 2011. godine na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, i stekla zvanje diplomiranog politikologa za međunarodnu politiku. Nakon toga je 2013. godine završila master studije politikologije, smer Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike na Fakultetu političkih nauka. Trenutno pohađa doktorske studije politikologije. Objavila je više naučnih i stručnih radova u oblasti javnih politika, javne uprave, lokalne samouprave i javno-privatnog partnerstva, i učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama u navedenim oblastima. Ima višegodišnje iskustvo u osmišljavanju i organizovanju edukativnih programa i seminara, kao i deset godina iskustva u trenerskom radu. Od novembra 2012. godine obavlja stručne poslove u Komisiji za javno-privatno partnerstvo Vlade Republike Srbije, a od februara 2015. godine imenovana je za zamenika predsednika Komisije za javno-privatno partnerstvo Vlade Republike Srbije. U periodu od 2016. godine do 2018. godine bila je angažovana kao asistent na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu. Od 2018. godine zaposlena je kao istraživač pripravnik na Institutu za političke studije u Beogradu, a od 2022. godine kao istraživač saradnik na istom Institutu. Govori engleski jezik.

PERIODIKA

DIREKTIVE EVROPSKE UNIJE U OBLASTI JAVNIH NABAVKI I JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

Direktive Evropskog parlamenta i Saveta 2014/23/EU o dodeli ugovora o koncesiji i 2014/24/EU o javnoj nabavci definišu jasna i nedvosmislena pravila za dodelu ugovora o koncesijama na nivou Evropske unije. Uz to, razumevanje instituta javne nabavke, kao instrumenta kojim se osigurava najefikasnije korišćenje javnih sredstava dovodi do unapređenja i povećanja delotvornosti javne potrošnje. Bez obzira na različite pristupe prema javno-privatnom partnerstvu koje pojedine države članice odaberu, pošto na nivou Evropske unije ne postoji posebna pravna regulativa koja bi direktno regulisala realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva u njima, direktive i smernice Evropske unije usmeravaju, preporučuju i podstiču razvoj zakonodavstava država članica u svrhu boljeg uređenja područja javno-privatnog partnerstva. Dodatno, pravna tekovina Evropske unije relevantna za područje javno-privatnog partnerstva obuhvata bitna poglavlja evropskog prava: pravo preduzetništva i slobodu pružanja usluga, slobodu kretanja kapitala, javne nabavke, pravo privrednih društava, pravo intelektualne svojine, pravo konkurencije, finansijske usluge, finansijski nadzor. Primarni cilj ovog rada je da se kroz analizu direktiva ali i srpskih propisa objasni u kojoj meri su isti harmonizovani sa komunitarnim pravom Evropske unije u navedenim oblastima.

ç