Andrija Blanuša

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet društvenih nauka, Univerzitet privredna akademija, Novi Sad

PERIODIKA

PRAVNO-POLITIČKI ASPEKTI UPRAVLJANJA DRŽAVOM U 21. VEKU

Upravljanje državom i vršenje vlasti je još u antičkom vremenu bila potreba kojoj su težili najkompetentniji i najumniji članovi društva tog doba. Upravljanje državom, kao i izučavanje njenih najvažnijih oblika i specifičnosti su bili predmet interesovanja brojnih teoretičara koji su se bavili naukom o upravljanju. Ni dan danas ne postoji zajednička i jedinstvena teorija i definicija upravljanja državom oko koje bi se svi teroretičari ove mlade nauke složili i usaglasili, iako smo upoznati sa veliki brojem teroretičara koji se bave ovom naukom. Kroz istoriju sveta i civilizacije postojali su i brojni, različiti pravci kao i teorije koje su pokušavale da, narodu posebno, približe ideologije i pristupe upravljanja državom i njenim društvom.Državno upravljanje se može vršiti na različite načine. Može se govoriti o oba čista tipa, o javnom upravljanju organizovanom kao birokratija, kao marketizacija i kao partnerstvo, ili kao mešavina. Institucionalna promena u državnom upravljanju je vođena tenzijom između nasleđa države, s jedne strane i novih globalnih modela javne uprave, s druge strane, što je imperativ savremenog društva i neoliberalnog koncepta ekonomske organizovanosti razvijenih država Evrope. Iako smo naveli da postoji veliki broj definicija vezanih za državno upravljanje, možda je najbolje objašnjenje i značenje samog pojma države ponudila marksisitička filozofija u kojoj se naglašava da je država klasna organizacija koja štiti interese vladajuće klase aparatom prinude fizičke sile kojim raspolaže. Po prethodno rečenom, analiza upravljanja državom treba da bude izazov u svakom vremenu i za svakog istraživača koji pretenduje da se bavi ovom oblašću. Osnovna hipoteza u ovom radu jeste utvrđivanje i definisanje vitalnih nosilaca pravno-političke vlasti. Iz ovog proizilazi naučna, ali i društvena opravdanost prikaza dobre uprave, odn. državnog menadžmenta.

ç