Ana Slavković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Agencija za zapošljavanje ,,Mirna kuća“, Beograd

PERIODIKA

PERCEPCIJA KVALITETA ŽIVOTA OD STRANE BESKUĆNIKA U SRBIJI

Cilj studije je da primenom fokus grupe identifikujemo šta zapravo predstavlja kvalitet života za beskućnike i ljude koje imaju istoriju beskućničkog načina života, kao i koji su aspekti života njima najvažniji. Za analizu odgovora ispitanika korišćena je analiza sadržaja. Uzorak čini ukupno 43 ispitanika koji su razvrstani u šest fokus grupa, uzrasta od 25 do 65 godina. Ustanovljeni su sledeći aspekti kvaliteta života: zdravlje i briga o zdravlju, uslovi života, finansijska situacija, mogućnost zaposlenja, društveni odnosi, rekreativne aktivnosti i hobi, psihičko blagostanje. Kroz ove teme je razmatrana mogućnost izbora, stabilnost i sigurnost, ravnopravnost sa drugim članovima društva s obzirom na ostvarenost ljudskih prava. Ispitivani aspekti kvaliteta života reflektuju specifičan kontekst i životna iskustva osoba koje žive na ulici i s obzirom na to, neophodno je da se uloži napor u formiranje ili adaptaciju postojećih instrumenta koji će meriti efekte socijalne i zdravstvene politike na kvalitet života beskućnika. Postojeći instrumenti imaju ograničenja i ne uključuju specifične aspekte života beskućnika koji se u velikoj meri razlikuju u odnosu na život opšte populacije, tako da slabo detektuju promene. Na ovaj način, nakon adekvatnih istraživanja koja mere uspeh mera socijalne zaštite koje imaju za cilj dobrobit beskućnika, znaćemo rezultate primenjenih mera. Takođe, treba sprovesti promenu zdravstvene i socijalne politike, odnosno trijažu beskućnika i pre svega ponuditi pomoć i podršku onima koji će odgovoriti aktivnim angažovanjem sa ciljem da sebi pomognu i žive stabilan i sređen život.

ç