Изабери језик:

Ана Параушић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Београд

периодика

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕТЊИ УРБАНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ

Урбана безбедност представља комплексно истраживачко поље, које чине различити безбедносни проблеми (ризици, рањивости, претње), разнолики актери, тј. провајдери који учествују у остваривању и унапређењу безбедности урбаних средина, као и стратегије, активности и средства које су усмерене ка решавању безбедносних проблема, а у циљу заштите виталних вредности у урбаној средини. Безбедносна претња представља један од кључних, а можда и најважнији елемент урбане безбедности. Имајући то у виду, у раду ће бити представљене неке од најчешће проблематизованих безбедносних претњи у урбаној средини, као и опис њихових карактеристика, узрока и последица. Осим тога у раду ће такође бити издвојене неке од основних специфичности претњи урбане безбедности, а у циљу утврђивања заједничких карактеристика и евентуалних образаца у погледу узрока и испољавања претњи урбаној безбедности. На крају ће бити представљени и могући критеријуми за класификацију безбедносних претњи урбаних средина, а као израз потребе даљег утемељења и систематизације области урбане безбедности.

периодика

МИГРАЦИЈЕ И ГРАЂАНСКИ РАТОВИ: ПРИРОДА МЕЂУСОБНОГ ОДНОСА

Озбиљност последица које повезаност грађанских ратова и миграција изазивају на индивидуалном, националном али и глобалном плану, условила је велико интересовање не само међународних агенција, већ и шире академске заједнице за проучавање овог проблема. Генерални циљ рада је извођење систематичног прегледа релевантних научних извора, како би се се стекли дубински увиди о односу миграција и грађанских ратова. Истраживање је спроведено анализом најутицајнијих теоријских радова, као и резултата емпиријских истраживања која су покретана с циљем да се испитају различите димензије повезаности ове две појаве. У раду је истакнуто неколико основних механизама путем којих миграције и грађански ратови утичу међусобно једни на друге: начин на који грађански рат индукује присилне миграције; различити социјални и здравствени проблеми избеглог становништва као последица грађанског рата; утицај миграција на избијање или интензивирање грађанских ратова. Увидом у домете досадашње академске дискусије о предмету истраживања, можемо закључити да је веза грађанских ратова и миграција врло комплексна и, што је још важније, двосмерна и посредована бројним факторима.

периодика

ПРИРОДА ПОЛИТИЧКОГ РЕЖИМА КАО ФАКТОР РИЗИКА ОД ИЗБИЈАЊА ГРАЂАНСКОГ РАТА

Грађански ратови представљају догађаје који изазивају значајне последице по државу на чијој територији се одвијају. Бројна су научна истраживања грађанских ратова као социо-политичке појаве, али и као феномена који може настати услед различитих фактора унутар одређене државе. Циљ овог чланка је да прикаже кључне академске дебате и правце промишљања о повезаности између могућности избијања грађанских ратова и типа политичког режима. Највећи број истраживачких студија указује да услови који постоје у прелазним облицима политичких режима, такозваним полудемократијама, имају највећи конфликтни потенцијал. Међутим, у анализу се морају укључити и бројни други фактори попут, транзиције власти, изборног система, институција, и постојећих економских и социјалних услова у држави. Поред овога, настојали смо да прикажемо и основне дилеме које се тичу избора адекватног инструмента за мерење типа политичког режима, као критичног фактора који може одредити резултате истраживања.