Ana Đurđević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Goldsmiths, University of London, Social, Therapeutic and Community Studies, UK

PERIODIKA

ANALIZA NORMATIVA I PRAKSE SPREČAVANJA NASILJA NAD ŽENAMA U SRBIJI

Rodno zasnovano nasilje se smatra jednim od najrasprostranjenijih i najdrastičnijih oblika kršenja ženskih ljudskih prava i narušavanja ljudskog dostojanstva i jedan je od najčešćih pojavnih oblika diskriminacije nad ženama. Ovaj rad ima za cilj da predstavi skup međunarodno prenosivih standarda važnih za praksu prevencije i tretmana žena pogođenim partnerskim nasiljem i da analizira nacionalne dokumente i smernice za postupanje relevantnih institucija u slučajevima nasilja nad ženama. Osnovna hipoteza rada je da usvajanje i ratifikovanje međunarodnih konvencija, između ostalih i Konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, predstavlja inicijalni korak ka ostvarenju principa nulte tolerancije na nasilje i integriše ovaj princip u nacionalne politike koje su ključne za razvoj društva. Ovaj rad ukazuje da u Republici Srbiji postoji pravni i institucionalni okvir za sprečavanje nasilja nad ženama, ali da strateške mere i zakoni nisu dovoljno delotvorni, odnosno sveobuhvatni i koordinirani u zaštiti žena od svih vidova nasilja.

ç