Izaberi jezik:

Aleksandra D. Višekruna

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za uporedno pravo, Beograd

PERIODIKA

SPOLJAŠNJE USLOVLJAVANJE EVROPSKE UNIJE I REGULATORNI ODGOVORI SRBIJE

U radu je sadržana kvalitativna i kvantitativna analiza važnih pokazatelja koji se odnose na usklađenost propisa Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije. Rad analizira opšti regulatorni okvir u postupku usvajanja propisa i regulatorni okvir koji se odnosi na proces pridruživanja. Polazna teza je da pridruživanje doprinosi fragmentaciji i može da kompromituje pitanje dobrog upravljanja. Imajući u vidu tu činjenicu, poseban značaj dobija sistemski odgovor za prevazilaženje fragmentacije. Srbija ima razvijene institucionalne i regulatorne mehanizme koji mogu pomoći u prevazilaženju ovih problema, ali se oni ne primenjuju u dovoljnoj meri i treba ih jačati. Posebno se ukazuje na značaj analize efekata propisa, izradu tabela usklađenosti i jačanje uloge Republičkog sekretarijata za javne politike.

ç