Aleksandar V. Gajić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

„VELIKI RESET“: POKUŠAJ REANIMACIJE GLOBALIZMA

U radu se detaljno analizira koncept „Velikog reseta“ od strane njegovih glavnih propagatora Klausa Švaba, Tijeri Malerea, princa Čarlsa i Kristaline Georgijeve i to metodom analize sadržaja njihovih govora, knjiga te dokumenata Svetskog ekonomskog foruma. Potom se analiziraju vizije ciljeva ovog globalnog poduhvata, uključujući i njihove geopolitičke dimenzije, stavljene u savremeni najširi društveni kontekst. U završnom delu rada se traže idejni i ideološki koreni koncepta „Velikog reseta“; isti se pronalaze u ideologiji globalizma iz čeka se izvlači jasan i nedvosmislen zaključak da ovaj koncept predstavlja novu, recikliranu verziju globalističkih ideja koja pokušava da im udahne novu životnu snagu zarad dostizanja identičnih krajnjih ciljeva ali uz pomoć novih metoda.

PERIODIKA

RUSKA SPOLJNA POLITIKA I NJENI GEOPOLITIČKI INTERESI NA BALKANU

Za Rusiju Balkan predstavlja region od velikog istorijskog i kulturno-verskog značaja, pa se ruskim medijima i javnoj diplomatiji veze sa njim doživljavaju veoma bliskim i značajnim. U radu se posmatra ruska spoljna politika, opseg njenog uticaja kao i njeni geopolitički interesi na Balkanu. U prvom delu rada se obrađuje klasična geopolitička pozicija Balkana iz perspektive ruske spoljne politike i pruža kratki istorijski pregled ruskog uticaja na Balkanu od vremena rešavanja „Istočnog pitanja“, preko epohe svetskih ratova i Hladnog rata do Post-hladnoratovskog perioda. Potom se analizira stvarni domet ruske spoljne politike u savremenim uslovima na Balkanu. Uočavajući njegova znatna ograničenja, u završnom delu rada se daje objašnjenje koje geopolitičke okolnosti su uzrok tome, kao i zašto se preuveličava ruski uticaj (često nazivan i „malignim“) na prostoru Balkana.

PERIODIKA

Standards of Appellate Review in the International Administration of Criminal Justice

Proceedings before contemporary international courts and tribunals are truly international, without counterpart in national legal systems, and that is also a characteristic of the proceedings on appeal. The author discusses standards of appellate review, namely standards of review applied by appeals chambers of various international courts and tribunals (the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, the International Criminal Tribunal for Rwanda and the Mechanism for International Criminal Tribunals and International Criminal Court). The issues discussed in this article are whether standards of appellate review applied by international courts and tribunals safeguards the appellant’s right to a fair trial and whether they are appropriate for international criminal proceedings.

PERIODIKA

PRAVNI OSNOV SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EU I KOSOVA* I POZICIJA REPUBLIKE SRBIJE

Predlog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Evropske unije (EU) i Evropske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova*, s druge strane (SSP sa Kosovom), pokreće brojna pitanja koja se tiču statusa Kosova. Budući da Kosovo nije država u smislu međunarodnog prava niti se, kako je predviđeno SSP-om sa Kosovom, zaključivanjem ovog sporazuma prejudicira pozicija članica po pitanju statusa Kosova niti predstavlja priznanje Kosova, kao ključno, postavlja se pitanje pravnog osnova za zaključenje SSP-a, budući da je čl. 217 Ugovora o funkcionisanju EU zaključivanje sporazuma o pridruživanju rezervisano za države i međunarodne organizacije. Autor razmatra i pitanje uloge (moguće) UNMIK-a i Republike Srbije u postupku zaključenja SSP-a sa Kosovom i pitanje posledica zaključenja ovog sporazuma na određivanje konačnog statusa Kosova.

ç