Aleksandar Klarić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE KAO DETERMINANTA SPOLJAŠNJE I UNUTRAŠNJE POLITIKE SAUDIJSKE ARABIJE U 21. VIJEKU

U radu se razmatra energetska politika Saudijske Arabije koja, kao država koja je bogata naftom, predstavlja jednog od ključnih svjetskih aktera na polju energetike. Međutim, nafta je energent koji doprinosi uništavanju životne okoline i klimatskim promjenama. Svjesne potencijalnih katastrofalnih posljedica od prekomjerne upotrebe nečistih energenata, države i njihovi građani se postepeno okreću ka obnovljivim, zelenim izvorima energije koji ne narušavaju životnu sredinu. Saudijska Arabija je jedna od država koja je najavila zaokret u svojoj energetskoj politici ka ovom vidu energenata. Na tragu tome, ovaj rad nastoji da ukaže na domašaje aktuelne energetske politike Saudijske Arabije i da pruži uvid u njene buduće planove na tom polju, kao i da prikaže kakvu ulogu obnovljivi izvori energije imaju na planu njene unutrašnje i spoljašnje politike.

PERIODIKA

INSTITUCIJA LOKALNOG OMBUDSMANA - UPOREDNA ISKUSTVA IZ SVIJETA I U GRADU BEOGRADU

U radu je analizirana jedna institucija koja poslednjih decenija doživela ekspanziju širom sveta – ombudsman. Imajući na umu da se u tom periodu znatno menja odnos između lokalnih vlasti i države, kao i da lokalne vlasti u tom periodu dobijaju sve veće nadležnosti u odnosu na građane, u radu je posebna pažnja posvećanja lokalnim (to jest, municipalnim) zaštitnicima građana. Cilj ovog rada jeste da ukaže na kapaciteta zaštitnika građana koji deluju na teritoriji grada Beograda, uz poseban osvrt i komparaciju sa lokalnim ombudsmanima širom sveta (a naročito sa Španijon i Holandijom).

ç