Изабери језик:

Александар Југовић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за специјалну рехабилитацију у едукацију, Универзитет у Београду.

периодика

ЧОВЕК И СИСТЕМ: НЕКИ АСПЕКТИ ЗНАЧАЈА СТРУКТУРАЛНОГ ФУНКЦИОНАЛИЗМА ЗА ИСТРАЖИВАЊА У СОЦИЈАЛНОЈ ПОЛИТИЦИ И СОЦИЈАЛНОМ РАДУ

Чланак се бави неким теоријско-методолошким доприно­сима структуралног функционализма за социјална истраживања у пољу социјалне политике и социјалног рада. У раду се указује на изворе и основе Парсонсове и Мертонове теорије друштва и човека, у чијим су фокусима питања конституције и интеграције савременог друштва. Методолошки доприноси Парсонса социјалним истраживањима јесу развијање систематизованог аналитичког модела друштва и дефиниције које могу представљати појмовнохипотетички оквир овим истраживањима. Доприноси Мертона су идеје теорије средњег обима, разликовања манифестних од латентних друштвених функција, парадигма за функционалну анализу друштвених појава и теорија социјалних проблема и аномије. Кри­тике значаја Парсонсовог и Мертоновог структуралног функцио­нализма у социјалним истраживањима јесу епистемолошке, антрополошке, теоријске и идеолошке природе.

периодика

A COMPARATIVE STUDY OF CHILD WELFARE IN SERBIA, CROATIA AND BOSNIA-HERZEGOVINA

The aim of this paper is to analyze, through comparative per­spective, current systems of child welfare in transitional societies of the Southeast Europe: Croatia, Serbia and Bosnia-Herzegovina. In this paper we used historical, comparative and statistic method. Socio-po­litical characteristics of these states are: mutual history of child wel­fare systems, transitional metamorphosis of society and social policy, European perspectives and the need for upgraded child welfare. Gavrilovićs point out the common past of child welfare systems of these states. In the main part of this work comparative methods are used to analyze current characteristics of child welfare in Serbia, Croatia and Bosnia-Herzegovina. Family and child support measures are taken in­to account, with special emphasis on child maintenance, maternity and parental leave and services of specialized children’s institutions. Child welfare is analyzed in the context of transitional changes that the Sout­heast European states are undergoing. Analysis of the three basic forms of finacial support of families with children showed that transitional changes substantially reduced the number of children benefiting from child maintenance and even more reduced its amount. Maternity leave is recognized as an important measure in family and population policy in all three states, but there are lack of means, compensation amount is under constant pressure to be lowered.