Izaberi jezik:

Aleksandar Janković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Slobomir P univerzitet, Fakultet za ekonomiju i menadžment, Slobomir-Bijeljina.

PERIODIKA

STAVOVI UČENIKA I STUDENATA DOBOJSKE REGIJE PREMA SLOBOMIR P UNIVERZITETU I DRUGIM PRIVATNIM FAKULTETIMA U REPUBLICI SRPSKOJ

Stav maturanata i studenata dobojske regije prema privatnim fakultetima je podjeljen i razlikuje se od slučaja do slučaja. Najveći dio učenika je slabo informisan o privatnim fakultetima, ima indiferentan prema njima i orijentisan je ka državnim fa­kultetima. To je izraženije kod gimnazijalaca nego kod tehničara. Za većinu maturanata, pri izboru fakulteta je najbitnije da studiraju ono što ih interesuje, a zatim da mogu pronaći posao sa tim zanimanjem. Postoji izvjestan strah kod mladih da diplome privatnih fakulteta neće biti priznate ili jednako cijenjene pri zapošljavanju. Ipak, jedan dio mladih je spreman da studira na privatnim fakultetima i oni imaju svoje razloge za takvu odluku. Oni prepoznaju kvalitet i novi, moderniji pristup studiranju i studentima koji se pokušava uspostaviti na nekim privatnim fakultetima. Nadamo se da će se iz mase fakulteta izdvojiti oni koji će pomjerati standarde u visokom obrazovanju i izrasti u značajne obrazovne i naučne ustanove na našim prostorima.

PERIODIKA

EKONOMSKA OSAMOSTALJENOST MLADIH U DOBOJU: 2008-2012.

U radu se analizira višedimenzionalni proces ekonomskog osamostaljenja mladih u periodu postsocijalističke transformacije. Ekonomsku osamostaljenost smo posmatrali na uzorku mladih iz Doboja u dve vremenske tačke: neposredno pre izbijanja ekonomske krize (2008.) i u vreme kad je kriza bila na vrhuncu (2012). Podaci su prikupljeni anketiranjem. Cilj istraživanja je bio da se utvrdi da li je usled delovanja krize došlo do smanjenja ekonomske osamostaljenosti mladih. Pored toga, nastojali smo utvrditi koje su ključne determinante ekonomskog osamostaljenja. Pošli smo od pretpostavke da strukturalno-kontekstualni činioci i kulturne specifičnosti društva dominantno utiču na ekonomsko osamostaljenje mladih, a da su materijalni resursi s kojima mladi raspolažu u drugom planu. Istraživanje je pokazalo da u našem društvu postoji sistem međugeneracijske „razmene resursa“ između roditelja i dece koji ne motiviše mlade na rano osamostaljenje i odseljenje iz roditeljskog doma.

ç