Izaberi jezik:

Aleksandar Bodrožić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Akademija za nacionalnu bezbednost

PERIODIKA

POLITIČKO–PRAVNI ASPEKTI ŠIRENJA LAŽNIH VESTI

Lažne vesti utiču na politiku na razne načine. Njihovo širenje može imati ozbiljne političke implikacije, posebno na bezbednosnom planu. Lažne vesti prate svet politike od najstarijih vremena, ali danas predstavljaju globalni problem, koji zahteva globalno rešenje. Moć globalne infosfere (Internet, mobilna telefonija, kablovska televizija, celodnevne vesti), koja podrazumeva distribuciju milijardi poruka među korisnicima, zasnovana je na činjenici da ljudi pomenute poruke usvajaju kao istinite, bez neposrednog ličnog iskustva, ali i bez provere. Kategorija istine postaje deplasirana. Umesto nje dolaze poruke, u koje pojedinci veruju po sopstvenom izboru. Polazeći od slobode izražavanja i prava na pravovremeno i istinito informisanje kao polazne tačke, autori nastoje da definišu obim i sadržinu fenomena lažnih vesti, identifikuju političke implikacije njihovog širenja, izvrše analizu postojećeg pravnog okvira u Republici Srbiji i pravnih mehanizama državne reakcije na ovu devijantnu društvenu pojavu, posebno krivičnopravnih i predlože višedimenzionalni pristup rešavanju ovog složenog fenomena. Na kraju rada konstatuje se da bi zakonodavstvo u ovoj oblasti trebalo da ima međunarodni karakter, te da bude interdisciplinarno, kao i komplementarno sa ostalim mehanizmima socijalne politike, jer se samo u sadejstvu vladinih agencija, civilnog sektora, naučnih radnika, tehnoloških kompanija i stručnjaka za političku komunikaciju mogu razviti efikasni mehanizmi integrisani i u horizontalnoj i u vertikalnoj perspektivi.

ç