Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

ZNAČAJ I ULOGA ARKTIKA U KONTEKSTU GLOBALNE BEZBEDNOSTI

Sažetak

Arktik je područje sa značajnim resursima. Sa aspekta međunarodne politike, oblast Arktika se ranije smatrala „političkom periferijom“, dok je danas je sasvim izvesno da predstavlja „jabuku razdora“ u međunarodnim odnosima. Posebno od momenta kada je postao tema ozbiljnih rasprava o međunarodnom i morskom pravu u Ujedinjenim nacijama u postupku rešavanja graničnih sporova. Sama mogućnost da se granice Polarnog kruga mogu tumačiti na više načina, predstavlja potencijalno izvorište sukoba među zainteresovanim državama što je i motivisalo autore da detaljnije sagledaju Arktičku oblast sa stanovišta njegovih potencijala i uticaja na međunarodnu bezbednost. Kroz prizmu međusobne zavisnosti klimatskih promena na Arktiku i dostupnosti njegovih transportnih, energetskih i rudnih potencijala, ovaj rad analizira trenutno međunarodno okruženje, sa ciljem donošenja zaključka o eventualnoj pojavi i mogućim daljim pravcima kretanja sporova među zainteresovanim državama. Iako značajno udaljena od naše države i njenih interesa, međunarodna dešavanja fokusirana na Arktik u bitnoj meri utiču na sve stanovnike planete, kako sa stanovišta spoljne politike i odbrane, tako i sa stanovišta energetske bezbednosti.

Ključne reči:

Reference

  1. Березина Елена, „Есть ли жизнь без нефти“, Российская газета, 03.2016.
  2. Кнежевић Милош, Призма геополитике, Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  3. Лазански Мирослав, „Топљење леда подгрејало интересе великих сила“, Политика, 17.11.2012.
  4. Филијовић Марко, „Територијално разграничење на Арктику“, Војно дело, Медија центар „Одбрана“, Београд, бр. лето 2010, стр. 90-105.
  5. Степић Миломир, Геополитика: идеје, теорије, концепције, Институт за политичке студије, Београд, 2016.
  6. Arctic Environmental Protection Strategy – AEPS, 14.06.1991.
  7. Arctic Ocean Map and Bathymetric Chart, Internet, http://geology.com/world/arctic-ocean-map.shtml, 15/09/2017.
  8. Business insider, Internet, http://static.businessinsider.com/image/53750c126bb3f72e37360e2c-1200/image.jpg, 29/09/2016.
  9. Christensen Svend Aage, Are the Northern Sea Routes Really the Shortest?, Danish Institute for International Studies, March 2009.
  10. Coffey Luke, Kochis Daniel, NATO Summit 2016: Time for an Arctic Strategy, The Heritage foundation, ISSUE BRIEF 4578 June, 2016.
  11. Dunbar Maxwell John et. al., Arctic, Encyclopеdia Britannica, Internet, https://www.britannica.com/place/Arctic#ref518847, 15/09/2016.
  12. Kolbert Elisabeth, Field Notes from a Catastrophe: Man, Nature, and Climate Change, Bloomsbury USA, 2006.
  13. Krizmanić Ivan, Pomorsko pravo, priručnik, Pomorski fakultet, Split.
  14. Mićunović Vojislav, Primjena propisa Konvencije Ujedinjenih nacija o pravu mora na razgraničenje suverenosti mora i razvoj pomorstva Crne Gore, Štamparija Obod DD, Cetinje, 2009.
  15. Salpin Charlotte, The Continental Shelf beyond 200 M, The Commission on the Limits of the Continental Shelf and its work, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS), Office of Legal affairs, United Nations, nov 2015.
  16. Slatt Roger M., Stratigraphic Reservoir Characterization for Petroleum Geologists, Geophysicists, and Engineers: Handbook of Petroleum Exploration and Production, Vol. 6, Elsevier Science, 2007, chapter 8.
  17. Sweedish Defence Research Agency, “Geopolitics of Climate Change: Challenges to the International System”, user report, December 2007.
  18. The Heritage foundation, Internet, http://www.heritage.org, 01/10/2016.
  19. The Ilulissat declaration, Аrctic ocean conference, Ilulissat, Greenland, 27–29 May 2008.
  20. United Nations Convention on the Law of the Sea, 10 December 1982.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 4/2017 УДК 327+355.02(98) 299-317
ç