Изабери језик:
Тема броја

ДЕМОКРАТИЈА И МОРАЛНА РЕГУЛАЦИЈА

ЗНАЧАЈ ДИСКУРСА У РАЗУМЕВАЊУ МОРАЛНЕ ПАНИКЕ

Сажетак

У раду аутор разматра проблематику дискурса у контексту медијског приказивања криминалитета а нарочито у циљу бољег разумевања феномена моралне панике. Најпре су анализирани почеци бављења дискурсом и појам дискурса. У том смислу посебна пажња је посвећена анализи схватања о дискурсу које је изложио француски филозоф Мишел Фуко. Аутор истиче да се дискурс може анализирати на више начина. Један од њих јесте семиотичка анализа која подразумева утврђивање денотативног и конотативног значења садржаја. У медијском приказивању криминалитета нарочито су присутни дискурси доминантних друштвених група. Истовремено могу постојати и донекле самостални медијски дискурси чија се особеност заснива на правилима израде медијских извештаја. У сфери формалне социјалне контроле доминира полицијски дискурс који може доћи у колизију са самосталним медијским дискурсом. Почеци моралне панике обележени су дискурсом који се углавном базирао на концепту „народних демона“ (folk devils). Такав дискурс је стављао жртве у други план, за разлику од савременог дискурса који истиче да свако може да постане жртва. Имајући све то у виду, аутор истиче да би модеран приступ моралној паници, који узима у обзир анализу дискурса у медијском извештавању о криминалитету, требало сагледати у светлу концепта друштва ризика. На крају рада, у складу са Фукоовом идејом о јединствености и индивидуалности сваког појединачног дискурса, аутор истиче значај таквог приступа и у проучавању моралне панике.

кључне речи:

Референце

  1. Бек, Улрих: Светско ризично друштво: у потрази за изгубљеном сигурношћу (превод дела: Weltrisikogesellschaft: Auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2007, преводилац: Љиљана Глишовић), Академска књига, Нови Сад, 2011.
  2. Best Joel и Hutchinson M. Mary, „The Gang Initiation Rite as a Motif in Contemporary Crime Discourse“, in: Potter, W. G. and Kappeler, E. V. (ed.): Constructing Crime: Perspectives on Making News and Social Problems, Waveland Press, Long Grove, Illinois, 2006.
  3. Вен, Пол: Фуко: као мислилац и као човек (превод дела: Foucault: sa pensée, sa personne, Éditions Albin Michel, France, 2008, преводилац: Оља Петронић), Mediterran Publishing, Нови Сад, 2014.
  4. Goldsmith Kasinsky, Reneé, „Patrolling the Facts: Media, Cops, and Crime“,in Barak G. (ed.): Media, Process, and the Social Construction of Crime, Garland Publishing, New York & London, 1994.
  5. Goode, Erich and Ben-Yehuda, Nachman: Moral Panics: The Social Construction of Deviance, Wiley-Blackwell, UK, 2009.
  6. Jewkes, Yvonne: Media and Crime, SAGE, London, 2004.
  7. Carrabine Eamonn, Cox Pam, Lee Maggy, Plummer Ken и South Nigel: Criminology:a sociological introduction, Second edition, Routledge, London and New York, 2009.
  8. Cohen, Stanley: Folk Devils and Moral Panics, Routledge Classics, London and New York,
  9. Лаш Фр. Х. Свенсен: Филозофија страха, (превод дела: Frykt, Осло, преводилац Рајић Љ.), Геопоетика, Београд, 2008.
  10. Лоример, Роленд: Масовне комуникације: компаративни увод (превод дела: Mass Communication: A comparative introduction, Manchester, преводилац: Зорица Бабић), CLIO, Београд, 1998.
  11. Мек Квин, Дејвид: Телевизија (превод дела: Тelevision, 1998, преводилац: Марија Ђорђевић), CLIO, Београд, 2000.
  12. Прајс, Стјуарт: Изучавање медија (превод дела: Media Studies, 1998, преводилац: Владимир Коловић), CLIO, Београд, 2011.
  13. Томпсон, Кенет: Морална паника (превод дела: Moral Panics, 1998, преводилац: Ивана Вранић), CLIO, Београд,
  14. Фуко, Мишел: Поредак дискурса (превод дела: Lʹordre du discours, Paris, 1970, преводилац: Дејан Аничић,), Карпос, Београд, 2007.
  15. Фуко, Мишел: Историја лудила у доба класицизма (превод дела: Histoire de la folie à lʹȃge classique, 1994, преводилац: Јелена Стакић), Mediterran Publishing, Нови Сад, 2013.
  16. http://www.michel-foucault.com/concepts.
периодика Српска политичка мисао 2/2015 УДК 316.624:316.77+172 115-130