Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

ZLOUPOTREBA OVLAŠĆENJA U PRIVREDI

Sažetak

Krivična dela protiv privrede, u poslednje vreme, sve više privlače pažnju naučne i šire društvene javnosti. Kao po pravilu, promene u političkom sistemu reflektuju se na privredni sistem i ekonomiju svake države. Proteklu deceniju u Srbiji, sa sigurnošću, možemo označiti kao prelomnu u sferi privrede, a posebno u delu koji se odnosi na privatizaciju. Ovako izmenjene društveno ekonomske okolnosti ostvarile su odgovarajući uticaj na krivično zakonodavstvo, u cilju potpunije zaštite privrednog sistema. Pri tome, dve grupacije krivičnih dela (protiv službene dužnosti i protiv privrede), postaju posebno aktuelne sa porastom privrednog kriminaliteta. S obzirom da privredna krivična dela štite pri­vredni sistem jedne države, smatramo da na njih treba obratiti posebnu pažnju. Međutim, zbog obimnosti materije vezane za veliki broj krivičnih dela koja, prema zaštitnom objektu, pripadaju grupaciji privrednih krivičnih dela, izdvojili smo tzv. tipično (opšte) krivično delo protiv privrede – zloupotrebu ovlašćenja u privredi (član 238. KZ RS). U radu ćemo obraditi osnovna obeležja ovog krivičnog dela, počev od njegovog pojma, radnje izvršenja, mogućih izvršilaca, zaštitnog objekta, osnovnih oblika ispoljavanja itd. Međutim, u razmatranju krivičnog dela „zloupotrebe ovlašćenja u privredi“ moramo se „poslužiti“, osim Krivičnog zakonika, još: Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o Na­rodnoj banci, Zakonom o radnim odnosima itd. Zapravo, na području privrede prelama se uticaj više zakonskih akata, pa je nemoguće u celosti rasvetliti suštinu ovog krivičnog dela bez korišćenja navedenih zakona. U tom smislu, Zakon o privrednim društvima određuje pojam odgovornog lica u privrednom društvu, Zakon o narodnoj banci načine stvaranja i održavanja robnih i novčanih fondova, Ustav Srbije propisuje pravo na slobodno privređivanje svih obli­ka svojine na jedinstvenom tržištu, kao i na samostalnost u radu i delovanju svih privrednih društava i pravnih lica. Osim toga, navešćemo primere iz sudske prakse, istovremeno, citirajući delove presu­da koje se odnose na ovo krivično delo.

Ključne reči:

Reference

  1. Д. Јовашевић, „Злоупотреба службеног положаја у локалној самоуправи“, Политичка ревија, бр. 2, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  2. Љ. Лазаревић, Коментар Кривичног законика Републике Србије, Савремена администрација, Београд, 2006.
  3. С. Радак, „Критички осврт на концепцију кривичних дела против привреде у кривичним законима СР Југославије и Републике Србије“, Југословенска ревија за криминологију и кривично право, бр. 3, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 1993.
  4. Н. Срзентић, А. Стајић, Љ. Лазаревић, Кривично право Југославије посебни део, Савремена администрација, Београд, 1998.
  5. З. Стојановић, О. Перић, Кривично право посебни део, Службени гласник, Београд, 2002.
  6. Б. Чејовић, Кривично право, општи и посебни део, Досије, Београд, 2006.
  7. Б. Чејовић, Кривично право у судској пракси –  посебни део, Лион, Крагујевац, 2008.
  8. Закон о изменама и допунама Кривичног законика Југославије (Слу­жбени лист ФНРЈ, бр. 30/59).
  9. Кривични закон СР Србије (Службени гласник СРС, бр. 26/77).
  10. Кривични закон Србије (Службени гласник РС, бр. 16/90).
  11. Кривични законик Србије (Службени гласник РС, бр. 85/05).
  12. Закон о привредним друштвима (Службени гласник РС”, бр. 125/04).
  13. Закон о раду (Службени гласник РС”, бр. 24/05 и 61/05).
  14. Кривични законик Црне Горе (Службени лист РЦГ, бр. 70/03).
  15. Кривични закон БиХ (Службени гласник БиХ, бр. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04 и 61/04).
  16. Кривични закон Брчко Дистрикта БиХ (Службени гласник Брчко Ди­стрикта БиХ, бр. 10/03 и 45/04).
  17. Кривични закон Федерације БиХ (Службене новине Федерације БиХ, бр. 36/03, 37/03, 21/04 и 69/04).
  18. Кривични закон Републике Српске (Службени гласник Р. Српске, бр. 49/03 и 108/04).
  19. Казнени закон Р. Хрватске (Народне Новине РХ, бр. 110/97).
  20. Пресуда Врховног касационог суда у Београду, Кзп 197/10.
  21. „Руководиоци фабрике стакла осумњичени за привредни криминал”, Танјуг, 03.01.2010.
PERIODIKA Politička revija 4/2010 УДК: 343.353 127-142
ç