Izaberi jezik:
Tema broja

TRANZICIJA

ŽENE I TRŽIŠTE RADA U DRUŠTVU U TRANZICIJI

Sažetak

U ovom članku autor istražuje položaj žena na tržištu rada u Srbiji. Posebna pažnja je usmerena na položaj žena u zaposlenosti i nezaposlenosti, i položaju žena na tržištu rada u nekim drugim društvima u tranziciji. Iako je uopšte bilo mnogo pozitivnih promena u položaju žena na tržištu rada dugoročno posmatrano, posebno u pred-tranzicionom periodu, mnogi pokazatelji ukazuju da je polo­žaj žena još lošiji u odnosu na muškarce: udeo že­na u ekonomskoj aktivnosti i zaposlenosti je manji, stopa nezaposlenosti žena je veća, žene prosečno duže čekaju zaposlenje, koncentracija žena u tipič­no ženskim profesijama je još veoma visoka. Glavna teza je dokazana: žene u društvu u tranziciji su marginalizovane i fragmentirane. One još moraju da usklađuju porodične obaveze sa radnim obavezama. Novo radno zakonodavstvo i promene u zdravstvenom, penzionom sistemu i socijalnoj sigurnosti vode ka nestandardnom zapošljavanju žena i nižim zaradama.

Ključne reči:

Reference

  1. Антонић С (2004). “Друштвене основе и садашњи покушај модернизације” у зб. Друштвена трансформација и стратегије друштвених група.. свакодневница Србије на почетку трећег миленијума, (прир. А. Милић), Институт за социолошке студије Филозофског факултета у Београду, Београд
  2. Анкета о радној снази (2005). Републички завод за статистику, Београд
  3. Арсенић Р ’’Нервоза у Загребу“, Политика 26. 09. 2006.
  4. Б. А (2008). “Жене зарађују мање”, Послови 5. фебруар, Национална служба за запошљавање, Београд
  5. Boem T (2005). “Социјална политика – једна за све” (прев. Т Пуховски и Л. Матковић), Ревија за социјалну политику, год. XII, бр. 3-4
  6. Божовић Г (1994). “Сива економија и стабилизација привреде”, Економика, бр. 4
  7. Цвејић С (2000). “Опадање друштва у процесу дуалног структурирања”, у зб. Рачји ход. Србија у трансформацијским процесима, (прир. М. Лазић), Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, Београд
  8. Цветићанин А (2002). “Куварица може, председница не може”, По­литика 11. јануар
  9. Димитријевић Б (2004). “Србија између европске демократије и балканског синдрома”, Нова српска политичка мисао, бр 1-4, Београд
  10. Ђорђевић К (2007). “Сиромашно свако пето дете Србије”, Политика 9. фебруар
  11. Ђукић П (2005). “Пет година економске транзиције у Србији: учинци реформи и развој после 2000-2005”, у зб. Пет година транзиције у Србији, (ур. С. Михаиловић), Фридрицх Ебарт Стифтунг, и Служба друштвеног књиговодства, Београд
  12. Employment in Europe 2002: Recent Trends and Prospects, Luxemburg, European Comission
  13. Employment and Labour Market in South Eastern Europe (2002). Fridrich Ebart Stiftung, Beograd
  14. Ерцег Н (2007). “Жене су образование, али се теже запошљавају”, Блиц 22. август (www.blic. co.yu)
  15. European labour force survey 1999 (1999). Eurostat
  16. Gender in Transition (2002), World Bank Washington D.C.
  17. Јекић А (2005). “Женама мање пензије”, Политика 13. новембар
  18. Коткина З (2005). “Невидљиве раднице: жене у неформалној економији у Русији”, (рад саопштен на међународној конференции феминистичких економисткиња Феминизам и увећање Европске Уније, 02. 01. 2005), Будимпешта
  19. Крстић Г (1998). “Узроци и последице сиве економије у Југославији” у зб. Социјална политика у транзицији, (ур. М. Милосављевић), Центар за истраживање алтернатива и УГСС “Независност”, Београд
  20. Крстић Г, Стојановић Б (2002). “Анализа формалног и неформалног тржишта рада у Србији”, Центар за либерално демократске студије, Београд
  21. Марковић Б (1989). Нове технологије, радничка класа и синдикати, Радничка штампа, Београд
  22. Митровић М (2004). “Од чега живи овај народ?”, Република, бр. 333-­334, 1-31 јун
  23. Лалић-Јанков Н, Боговић Н (2007). “Нема више десет најуспешнијих”, Данас, 4. новембар (www.danas.co.yu)
  24. Лубардић С (2007). “Демографски суноврат Србије”, Православље 3. март
  25. Немањић М (2008). “Да ли је срамота бити стар?”, Политика 24. мај (www.politika.co.yu)
  26. Николић Р (2003), “Угрожен сваки десети”, Политика 4. фебруар
  27. Новаковић Н (2007), Пропадање радничке класе друге Југославије, Институт друштвених наука и Рад, Београд
  28. Новаковић Н (2008). (Дез)интеграција радничке класе друге Југославије, Институт друштвених наука, Београд
  29. Павловић Б (2005). “Одлази 5000 “прекобројних”, Синдикални повереник, децембар, Радничка штампа, Београд
  30. Поповић О (2005), “Породите се у Шведској”, Политика 1. април
  31. Прилози за јавну расправу о институционалним реформама у Србији (ед. А. Вацић), (2002), ЦЛДС, Београд
  32. “Прође живот на бироу” (2007), Вечерње новости 17. јун
  33. Првуловић Љ (2001). “Деценија економских реформи у земљама Источне Европе”, Међународни проблеми, год. LIII, бр 4, Београд
  34. Радовић М (2005). “Лидерске способности жена и њихов положај у пословном свету” Теме, бр. 3, Ниш
  35. Рафаиловић С (2006). “Од криминала до борбе за голи живот”, Синдикални повереник октобар, Радничка штампа, Београд
  36. Robert M, Martin H, Wolbers J (2005). “Non-standard employment: re­lations and wages among school leaders in the Netherlands”, Work, Em­ployment and Society, 19(3)
  37. Рус В (1989), “Квалитет живота у Словенији”, Годишњак социјалне политике, бр. 1
  38. СФОС (2004). “Сваки други ван синдиката”, Синдикални повереник, 24. фебруар, Радничка штампа, Београд
  39. Стајић Д (2006). Модернизација Синдиката?, Институт за политичке студије, Београд
  40. Статистички годишњак Југославије 1968, и Статистички годишњак Југославије 1991, Савезни завод за статистику, Београд
  41. “Сваки други незапослен”, (2000), Синдикални повереник 30 јун, Радничка штампа, Београд
  42. Шефер, Б, (1998), “Социјална сигурност и права по основу рада”, у зб. Социјална политика у транзицији (ред. М. Милосављевић), Центар за истраживање алтернатива и УГСС “Независност”, Београд
  43. Шуковић Д. (2006). Тржиште и економске неједнакости, Институт друштвених наука, Београд
  44. Women and Transition, a Summary, (1999). UNICEF, Regional monito­ring Report, No 6, Italy
  45. Заборски-Чуновић К (2004). “Жене на тржишту рада”, Крух и руже, бр. 21
  46. Жене и мушкарци у Србији (2005), Републички завод за статистику, Београд
PERIODIKA Politička revija 1/2010 УДК: 331.5-055.2 377-408
ç