Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

ЗАШТИТА ТАЈНОСТИ ПОДАТАКА – ОД ПРАВНОГ ОСНОВА ДО ПРАКТИЧНЕ ПРИМЕНЕ

Сажетак

У сваком друштву, било оно демократско или не, постоје одређени подаци, који нису доступни јавности. Они су изузети од могућности остваривања увида грађана у њихове садржаје и као такви проглашени су тајним. Током развоја људског друштва тајни подаци, политичке. економске, безбедносне и друге природе, били су моћно средство у рукама власти. Тачна и поуздана информација и податак су одувек били од посебног значаја за постизање жељених циљева. Циљ рада је критичка анализа проблема заштите тајности података од правног основа па све до практичне стране овог веома сложеног проблема. Доношењем новог Закона о тајности података на јединствен начин устројена је ова област у Републици Србији. Иако је имплементација наведеног закона текла веома споро, јер су одређена решења тешко примењива у пракси, ипак, он представља веома значајни помак у овој области. Дакле, у овом раду су анализирани правни прописи, процедуре за остваривање приступа тајним подацима (сертификацијa), које су успостављене тим законом, као и у којој мери се, до сада, његова примена остварила у пракси.

кључне речи:

Референце

  1. Бошковић Мило, Криминолошки лексикон, Матица српска, Нови Сад, 2015.
  2. Годишњи извештај Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података за 2014. годину, Канцеларија савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Београд, 2015.
  3. Ђорђевић Обрен, Лексикон безбедности, Партизанска књига, Београд, 1986.
  4. Закон о безбедносно-информативној агенцији, Службени гласник РС, бр. 42/02, 111/09, 65/14 – Oдлука УС и 66/14.
  5. Закон о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији, Службени гласник РС, бр. 88/09, 55/12 – Oдлука УС и 17/13.
  6. Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 116/07 и 72/12.
  7. Закон о тајности података, Службени гласник РС, бр. 104/09.
  8. Информатор о раду БИА ажуриран 4. јануара 2017. године, Internet, http://www.bia.gov.rs/download/dokumenta/Informator.pdf, 02/03/2017.
  9. Лазић Радојица, Контрола служби безбедности, Академија за националну безбедност, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2014.
  10. Миленковић Дејан, Ракић Војин, Слободна приступ информацијама и јавна управа, Комитет правника за људска права, Београд, 2005.
  11. Перан Бранко, Горета Мирко, Вукоишић Кристина, ,,Појам и врсте тајни“, Зборник радова Велеучилишта у Загребу, бр. 3-4/2015.
  12. Поповић Ђорђе, „Коментар закона о тајности”, Безбедност Западног Балкана, октобар – децембар 2009 , стр. 3–10.
  13. Споразум између Владе Републике Србије и Организације северноатлантског пакта о безбедности информација и кодекса о поступању, Службени гласник РС Међународни уговори, бр. 6/11.
  14. Споразум између Републике Србије и Европске уније о безбедносним процедурама за размену и заштиту тајних података, Службени гласник РС Међународни уговори, број 1/12.
  15. Стаменковић Бојан, „Потрага за уверењем“, Свет безбедности, број 3/14, Београд, 2014. стр. 75–
  16. Стојадиновић Миша, Таловић Рашковић Виолета, „Изазови развоја демократије у савременом друштву: политичко насиље и теорија (не)праведног рата“, Српска политичка мисао, vol. 51, бр. 1, Институт за политичке студије, Београд, 2016, стр. 49-64.
  17. Стојадиновић Миша, „Значај медија за развој културе мира“, Медији и култура мира на Балкану (приредили: Бранислав Стевановић, Александра Костић, Љубиша Митровић), Филозофски факултет – универзитет у Нишу, Центар за социолошка истраживања, Ниш, 2010, стр. 371-384.
  18. Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ПОВЕРЉИВО“ и „ИНТЕРНО“ у Безбедносно-информативној агенцији, Службени гласник РС, бр. 70/13.
  19. Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА“ и „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“, Службени гласник РС, бр. 46/13.
  20. Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ПОВЕРЉИВО“ и „ИНТЕРНО“ у органима јавне власти, Службени гласник РС, бр. 79/14;
  21. Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ПОВЕРЉИВО“ и „ИНТЕРНО“ у Министарству одбране, Службени гласник РС, бр. 66/14.
  22. Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ПОВЕРЉИВО“ и „ИНТЕРНО“ у Министарству унутрашњих послова, Службени гласник РС, бр. 105/13.
  23. Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ПОВЕРЉИВО“ и „ИНТЕРНО“ у Безбедносно-информативној агенцији, Службени гласник РС, бр. 70/13.
  24. Уредбa о оснивању Канцеларије Савета за националну безбедност, Службени гласник РС, бр. 12/09.
  25. Уредбa о обрасцима безбедносних упитника, Службени гласник РС, бр. 30/10.
  26. Уредбa о садржини, облику и начину достављања сертификата за приступ тајним подацима, Службени гласник РС, бр. 54/10.
  27. Уредбa о садржини, облику и начину вођења евиденција за приступ тајним подацима, Службени гласник РС “, бр. 89/10.
  28. Уредбa о начину и поступку означавања тајности података, односно докумената, Службени гласник РС, бр. 8/11.
  29. Уредбa о посебним мерама заштите тајних података у информационо-телекомуникационим системима, Службени гласник РС, бр. 53/11.
  30. Уредбa о посебним мерама надзора над поступањем са тајним подацима, Службени гласник РС, бр. 90/11.
  31. Уредбa о посебним мерама физичко-техничке заштите тајних података, Службени гласник РС, бр. 97/11.
  32. Уредбa о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ПОВЕРЉИВО“ и „ИНТЕРНО“ у Канцеларији Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Службени гласник РС, бр. 86/13.
  33. Danezis George, Domingo-Ferrer Josep, Hansen Marit, Jaap-Henk Hoepman, Le Métayer Daniel, Tirtea Rodica, Schiffner Stefan, Privacy and Data Protection by Design – from policy to engineering, December 2014, European Union Agency for Network and Information Security (ENISA), 2014.
  34. Zakon o tajnosti podataka. Analiza Centra za evroatlantske studije, Internet, https://www.ceas-serbia.org/images/2015-i-pre/CEAS_analiza_-_Zakon_o_tajnosti_podataka_-maj_2015.pdf, 02/03/2017.
  35. Бошковић Мило, Криминолошки лексикон, Матица српска, Нови Сад, 2015.
  36. Годишњи извештај Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података за 2014. годину, Канцеларија савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Београд, 2015.
  37. Ђорђевић Обрен, Лексикон безбедности, Партизанска књига, Београд, 1986.
  38. Закон о безбедносно-информативној агенцији, Службени гласник РС, бр. 42/02, 111/09, 65/14 – Oдлука УС и 66/14.
  39. Закон о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији, Службени гласник РС, бр. 88/09, 55/12 – Oдлука УС и 17/13.
  40. Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 116/07 и 72/12.
  41. Закон о тајности података, Службени гласник РС, бр. 104/09.
  42. Информатор о раду БИА ажуриран 4. јануара 2017. године, Internet, http://www.bia.gov.rs/download/dokumenta/Informator.pdf, 02/03/2017.
  43. Лазић Радојица, Контрола служби безбедности, Академија за националну безбедност, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2014.
  44. Миленковић Дејан, Ракић Војин, Слободна приступ информацијама и јавна управа, Комитет правника за људска права, Београд, 2005.
  45. Перан Бранко, Горета Мирко, Вукоишић Кристина, ,,Појам и врсте тајни“, Зборник радова Велеучилишта у Загребу, бр. 3-4/2015.
  46. Поповић Ђорђе, „Коментар закона о тајности”, Безбедност Западног Балкана, октобар – децембар 2009 , стр. 3–10.
  47. Споразум између Владе Републике Србије и Организације северноатлантског пакта о безбедности информација и кодекса о поступању, Службени гласник РС Међународни уговори, бр. 6/11.
  48. Споразум између Републике Србије и Европске уније о безбедносним процедурама за размену и заштиту тајних података, Службени гласник РС Међународни уговори, број 1/12.
  49. Стаменковић Бојан, „Потрага за уверењем“, Свет безбедности, број 3/14, Београд, 2014. стр. 75–
  50. Стојадиновић Миша, Таловић Рашковић Виолета, „Изазови развоја демократије у савременом друштву: политичко насиље и теорија (не)праведног рата“, Српска политичка мисао, vol. 51, бр. 1, Институт за политичке студије, Београд, 2016, стр. 49-64.
  51. Стојадиновић Миша, „Значај медија за развој културе мира“, Медији и култура мира на Балкану (приредили: Бранислав Стевановић, Александра Костић, Љубиша Митровић), Филозофски факултет – универзитет у Нишу, Центар за социолошка истраживања, Ниш, 2010, стр. 371-384.
  52. Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ПОВЕРЉИВО“ и „ИНТЕРНО“ у Безбедносно-информативној агенцији, Службени гласник РС, бр. 70/13.
  53. Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА“ и „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“, Службени гласник РС, бр. 46/13.
  54. Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ПОВЕРЉИВО“ и „ИНТЕРНО“ у органима јавне власти, Службени гласник РС, бр. 79/14;
  55. Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ПОВЕРЉИВО“ и „ИНТЕРНО“ у Министарству одбране, Службени гласник РС, бр. 66/14.
  56. Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ПОВЕРЉИВО“ и „ИНТЕРНО“ у Министарству унутрашњих послова, Службени гласник РС, бр. 105/13.
  57. Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ПОВЕРЉИВО“ и „ИНТЕРНО“ у Безбедносно-информативној агенцији, Службени гласник РС, бр. 70/13.
  58. Уредбa о оснивању Канцеларије Савета за националну безбедност, Службени гласник РС, бр. 12/09.
  59. Уредбa о обрасцима безбедносних упитника, Службени гласник РС, бр. 30/10.
  60. Уредбa о садржини, облику и начину достављања сертификата за приступ тајним подацима, Службени гласник РС, бр. 54/10.
  61. Уредбa о садржини, облику и начину вођења евиденција за приступ тајним подацима, Службени гласник РС “, бр. 89/10.
  62. Уредбa о начину и поступку означавања тајности података, односно докумената, Службени гласник РС, бр. 8/11.
  63. Уредбa о посебним мерама заштите тајних података у информационо-телекомуникационим системима, Службени гласник РС, бр. 53/11.
  64. Уредбa о посебним мерама надзора над поступањем са тајним подацима, Службени гласник РС, бр. 90/11.
  65. Уредбa о посебним мерама физичко-техничке заштите тајних података, Службени гласник РС, бр. 97/11.
  66. Уредбa о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ПОВЕРЉИВО“ и „ИНТЕРНО“ у Канцеларији Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Службени гласник РС, бр. 86/13.
  67. Danezis George, Domingo-Ferrer Josep, Hansen Marit, Jaap-Henk Hoepman, Le Métayer Daniel, Tirtea Rodica, Schiffner Stefan, Privacy and Data Protection by Design – from policy to engineering, December 2014, European Union Agency for Network and Information Security (ENISA), 2014.
  68. Zakon o tajnosti podataka. Analiza Centra za evroatlantske studije, Internet, https://www.ceas-serbia.org/images/2015-i-pre/CEAS_analiza_-_Zakon_o_tajnosti_podataka_-maj_2015.pdf, 02/03/2017.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2017 УДК 35.083.8 205-222