Izaberi jezik:
Tema broja

TRADICIJA I SAVREMENI DRUŠTVENI PROCESI

ZAŠTITA NACIONALNIH INTERESA REPUBLIKE SRBIJE U PROCESU MEĐUNARODNIH INTEGRACIJA

Sažetak

Dostizanje i zaštita nacionalnih interesa se, tradicinalno, vezuje za stanje bezbednosti države i nacije: nacionalna bezbednost upravo podrazumeva nesmetano dostizanje, uživanje i razvoj nacionalnih vrednosti i izvesnost realizovanja nacionalnih interesa, odsustvo pretnji po nacionalne vrednosti i interese, kao i odsustvo straha da će biti ugroženi. Od sposobnosti drža­ve da pravilno utvrdi i efikasno realizuje nacionalne interese, zavisi i stepen bezbednosti društva, države i međunarodne zajednice. Politika sprovođenja nacionalnih interesa je složena i u disperziji između realnih nacionalnih potreba, interesa društvenih, političkih i neformalnih (interesnih i lobističkih) grupa, nacionalne moći, stanja nacionalne i međunarodne bezbednosti, nacionalnog i međunarodnog prava, spoljne politike dru­gih država i politike međunarodnih organizacija. Uz to, u propagiranju nacionalnih interesa državnici nekada nisu objektivni, a česte promene režima u tranzicijskim državama neretko uslovljavaju i drastičnu promenu agende nacionalnih interesa. Najzad, oprečnost stavova u pogledu deklarisanja i načina dostizanja nacionalnih interesa može da podstakne konflikte nacionalnih i međunarodnih razmera, posebno u društvima sa nerazvijenom tolerancijom, bezbednosnom i političkom kulturom, i u kojima i ne postoji kontinuitet u vođenju nacionalne politike. U tako turbulentnim okolnostima nije jednostavno definisati i dostići nacionalne prioritete, a time ni osigurati nacionalnu bezbednost. U takvoj situaciji se nalazi i Republika Srbija, kao zemlja u tranziciji koja teži međunarodnim integracijama.

Ključne reči:

Reference

  1. Бжежински, Збигњев: Велика шаховска табла, ЦИД, Подгорица, 2001.
  2. Burke, Аnthony, “Aporias of Security”, Alternatives: Global, Local, Political, Sage Publications, Inc, Vol. 27, No. 1/2002.
  3. Божовић, Ратко, „Култура“, у: Енциклопедија политичке културе (група аутора), Савремена администрација, Београд, 1993.
  4. Гајић, Александар Саша: „Перспективе српско-руских односа у контексту савремене светске кризе“, Национални интерес, број 2, Институт за поли­тичке студије, Београд, 2012.
  5. Гаћиновић, Радослав, „Демократија и безбедност у националној држави“, Српска политичка мисао, број 1, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  6. Гаћиновић, Радослав: Безбедносна функција државе, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  7. Деспотовић, Љубиша, Ђурић, Живојин, „Разградња националне државе: национална држава у процесима денационализације, детериторијализације и десуверенизације“, Српска политичка мисао, број 2, Институт за поли­тичке студије, Београд, 2012..
  8. Димитријевић, Војин; Стојановић, Радослав: Основи теорије међународних односа, Службени лист СФРЈ, Београд, 1977.
  9. Димитријевић, Војин, „Безбедност и политичка заједница“, у зборнику: Рефор­ма сектора безбедности (ур. Хаџић Мирослав), Институт Г 17 плус и Центар за цивилно-војне односе, Београд, 2003.
  10. Живковић, Мирослав: Теорија државе и права Теорија државе, Полицијска академија, Београд, 1995.
  11. Илић, Веселин, „Традиција“, у: Енциклопедија политичке културе (група аутора), Савремена администрација, Београд, 1993.
  12. Ковач, Митар: Стратегијска и доктринарна документа националне безбедно­сти Теоријске основе, Свет књиге, Београд, 2003.
  13. Мала политичка енциклопедија (група аутора), Савремена администрација, Београд, 1966.
  14. Мијалковић, Саша: Национална безбедност, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2011.
  15. Мијалковић, Саша, „Национална безбедност – од вестфалског до постхладноратовског концепта“, Војно дело – општевојни научно-теоријски часопис, Министарство одбране Републике Србије, Београд, број 2/2009.
  16. Мијалковић, Саша; Милошевић, Милан: Обавјештајно безбједносна дјелатност и службе, Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, 2011.
  17. Милојковић, Бобан: „Савремени геотопографски материјали за потребе полиције карактеристике и начин коришћења“, Безбедност, број 4, Министарство унутрашњих послова Републике Србије, 2007.
  18. Милошевић, Милан; Богдановић, Бранко: Безбедност обновљене Србије, Службени гласник, Београд, 2004.
  19. Пашић, Најдан: „Нација и национализам“, у: Енциклопедија политичке кул­туре, Савремена администрација, Београд, 1993.
  20. Пророковић, Душан: Геополитика Србије: Положај и перпективе на почетку XXI века, Службени гласник, Београд, 2012.
  21. Симић, Драган Р.: Наука о безбедности савремени приступи безбедности, Службени лист СРЈ и Факултет политичких наука, Београд, 2002.
  22. Суботић, Момчило: Идентитет и геополитичка стварност Срба, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  23. Словић, Драгослав: Српски национални интереси, Plato-Books и Финекс, Београд, 2010.
  24. Стајић Љубомир; Мијалковић Саша; Станаревић Светлана: Безбедносна култура, Драганић, Београд, 2004.
  25. Тадић, Љубомир: Политиколошки лексикон, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1996.
  26. Тодоровић, Јелена, „Реформе државне управе у Србији и процес европских интеграција“, Политичка ревија, број 2, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  27. Тркуља, Јовица: Освајање демократије Оглед о посткомунизму, Синг-Логос, Београд, 1995.
  28. Хараламбос, Мајкл; Холборн, Мартин: Социологија: Теме и перспективе, Голден маркетинг, Загреб, 2002.
  29. Hough, Peter: Understanding Global Security, Routledge, London-New York, 2008.
  30. Шуљагић, Сања: Заснивање српског националног идентитета, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  31. Шушњић, Ђуро, „Идеологија“, у: Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993.
  32. Шушњић, Ђуро, „Идоктринација“, Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2012 УДК 321.011:327(497.11) 273-299
ç