Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIČKO-EKONOMSKI RAZVOJ I KORUPCIJA

ZAŠTITA KONKURENCIJE I SUZBIJANJE KORUPCIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Sažetak

Predmet istraživanja ovog rada jeste zaštita efektivne konkurencije i konsekvento suzbijanje korupcije u postupcima javnih nabavki, posmatrano kroz prizmu legislativno-institucionalnih rešenja Republike Srbije, i uporedno, komunitarnog prava. Analiza obuhvata dva segmenta: prvi se odnosi na zabranjene dogovore između naručioca i ponuđača, dok drugi obuhvata različite pravne odnose davalaca ponude u tenderskom postupku. Teorijsko-epistemološki i metodološki pristup koji je korišćen u ovom radu odgovara standardima društvenih, i posebno pravnih nauka, uz prevashodnu upotrebu deskriptivnog i komparativnog metoda, sa jedne, i vezanog, objektivnog i sistemskog tumačenja, sa druge strane. Cilj istraživanja je utvrđivanje korelativne veze između stepena efikasnosti, odnosno efektivnosti sprovedenog postupka javne nabavke i nivoa funkcionalne, odnosno efektivne konkurencije koji je u njemu bio zastupljen. Utvrđeno je postojanje dva osnovna koncepta povrede konkurencije u postupku javne nabavke: nameštanja postupka i nameštanja ponude. Zaključak je da navedeni modeli zahtevaju primenu različitih pravnih mera, u smislu kombinovanja imovinskih i lično-pravnih, a zatim preventivnih i kazneneih mera, kao i različit redosled njihove implementacije, što pretpostavlja različite nivoe institucionalnog postupanja, a to konsekvento nalaže visok stepen kooperacije stvarnopravno nadležnih organa i institucija u oblasti efektivnog sprovođenja javnih nabavki – preporuka je ovog rada, putem zaključenja memoranduma o saradnji. Nakon sagledavanja i analize domena neusaglašenosti pravila sadržanih u zakonima o zaštiti konkurencije i javnim nabavkama, koji rezultira umanjenim stepenom efikasnosti zaštite efektivne konkurencije u postupcima javnih nabavki u našoj zemlji, data je preporuka i vidu jasnih smernica za prevazilaženje pravnih praznina i nekonzistentnih rešenja.

Ključne reči:

Reference

  1. Беговић Борис, Павић Владимир, Увод у право конкуренције, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012.
  2. Bovis Christopher, EU Public Procurement Law, Cheltenham, UK-Northampton, USA, 2007.
  3. Влада РС, Страгегија развоја јавних набавки у Републици Србији, 2011, доступно на: http://гс.гов.рс/стратегије-вс.хтмл
  4. Dimitri Nicola, Piga Gustavo, Spagnolo Giancarlo, Handbook of Procurement, Cambridge University Press Cambridge, UK, 2006.
  5. Ђурић Живојин, „Социјално-политички осврт на модел приватизације у Србији“, Српска политичка мисао, бр. 4/2013, Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  6. Ezrachi Ariel, EU Competition Law, Oxford, UK-Portland, USA, 2010.
  7. Закон о Агенцији за борбу против корупције, Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС и 67/13-УС
  8. Закон о заштити конкуренције, Службени гласник РС, бр. 51/09, 95/13.
  9. Закон о јавним набавкама, Службени гласник РС, бр. 124/12.
  10. Закон о облигационим односима, Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УС и 57/89, Службени лист СРЈ, бр. 31/93 и Службени лист СЦГ, бр. 1/03 – УП)
  11. Закон о приватизацији, Службени гласник РС, бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07-др. Закон и 30/10.
  12. Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација против корупције, Службени лист СЦГ – Међународни уговори, бр. 12/05.
  13. Комисија за заштиту конкуренције РС, Упутство за откривање намештених понуда у поступцима јавних набавки, доступно на: http://кзк.гов.рс
  14. Конференција Уједињених нација за трговину и развој, Експертска анализа политике заштите конкуренције: Србија, Уједињене нације, Њујорк и Женева, 2011.
  15. Народна скупштина РС, Национална стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, Службени гласник РС, бр. 57/13.
  16. Новаковић Александар, „Транзиција, реформе и перцепције о реформама-поређење српске и транзиције земаља ИЦЕ“, Српска политичка мисао, бр. 1/2012, Институт за политичке студије, Београд
  17. OECD, The Guidelines for Fighting Bid Rigging in Public Procurement, 2009, доступно на: http://oecd.org/competition/fightingbidrigginginpublicprocurement
  18. OECD Council, Recommendation on Fighting Bid Rigging in Public Procurement, 2012, доступно на: http://oecd.org/competition/fightingbidrigginginpublicprocurement
  19. Савет страних инвеститора, Бела књига – Предлози за побољшање пословног окружења у Србији 2013, Београд, 2013.
  20. Стојиљковић Зоран, Држава и корупција, Факултет политичких наука Универзитета у Београду и Чигоја штампа, Београд, 2013.
  21. Sullivan Thomas, Hovenkamp Herbert, Antitrust Law. Policy and Procedure: Cases, Materials, Problems, LexisNexis, Newark, USA, 2003.
  22. United Nations Development Programme, Good governance and sustainable human development, 1997, New York, доступно на: http//mirror.undp.org/magnet/policy/chapter 1.htm
  23. UNCITRAL Model Law on Public Procurement, 2011, доступно на: UNCITRAL Model Law on Public Procurement, 2011, доступно на: http://uncitral.org/uncitral/texts&status/procurement&infrastructure
  24. Управа за јавне набавке, Извештај за прво полугодиште 2013, 2013, доступно на: http://ујн.гов.рс/извештаји/извештаји управе за јавне набавке/извештај за прво полугодиште/2013/таб.2/стр.1
  25. Цветковић Предраг, Голубовић Срђан, „Споразум СТО о јавним набавкама“ Правни живот бр. 11/2012 (Удружење правника Србије, Београд, 2012)
  26. Whish Richard, Bailey David, Competition Law, Oxford University Press, Oxford, UK-New York, USA, 2012.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2014 УДК 339.137.2+343.352]:658.71 11-28
ç