Tema broja

PROBLEMI I IZAZOVI MIGRATORNIH KRETANЈA

ZAŠTITA DECE MIGRANATA U SRBIJI – ISKUSTVA I PREPORUKE

Sažetak

U ovom radu predstavljeni su nalazi istraživanja sistemskog reagovanja na potrebe dece migranata/izbeglica koji su tokom perioda tranzita kroz Srbiju prolazili 2015. i 2016. godine. Cilj istraživanja je analiza odgovora sistema socijalne zaštite i drugih partnera na potrebe dece i kreiranje preporuka za poboljšanje zaštite dece bez pratnje tokom migrantske krize. U istraživanju je učestvovalo 17 stručnih radnika centara za socijalni rad i 18 predstavnika vladinog i nevladinog sektora, koji su svoja iskustva predstavili učešćem u individualnim intervjuima i fokus grupama. Među ključnim nalazima izdvajaja se prepoznata potreba za uspostavljanjem mehanizama za unapređenje saradnje među relevantnim akterima sistema, posebno između sistema socijalne zaštite i nevladinih organizacija na lokalnom nivou. Poseban deo istraživanja posvećen je centru za socijalni rad, s obzirom na to da je tokom pripreme istraživanja uočeno da se, pored nejasnosti uloga i teškoća u komunikaciji između različitih aktera, kao posebno značajan izazov u sistemu dečje zaštite javljaju i nedoumice tokom stručnog postupka zaštite dece migranata/izbeglica u specifičnim okolnostima njihovog prolaska/boravka u Srbiji.

Ključne reči:

Reference

  1. Жегарац Невенка, Од проблема до прилика у вођењу случаја Приручник за практичаре, УНДП, Црна Гора, 2015.
  2. Закон о азилу, Службени гласник РС, бр. 109/2007.
  3. Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС, бр. 24/2011.
  4. Закон о управљању миграцијама, Службени гласник РС, бр. 107/2012.
  5. Инструкција о поступању центара за социјални рад и установа социјалне заштите за смештај корисника у обезбеђивању заштите и смештаја малолентих миграната без пратње, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, јул 2015.
  6. Комесаријат за избеглице и миграције Република Србија, Интернет, http:// www.kirs.gov.rs/articles/navigate.php?type1=3&lang=SER&id=2325&date=0, 20/08/2016
  7. Породични закон, Службени гласник РС, бр. 18/2005, 72/2011. и 6/2015.
  8. Правилник о организации, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад, Сл. Гласник РС, бр 59/2008, 37/2010, 39/2011. и 1/2012.
  9. Радио Телевизија Србије, Интернет, http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/ drustvo/2311900/evidentirano-230-maloletnih-migranata-bez-pratnje.html, 10/08/2016
  10. Стандардне оперативне процедуре заштита деце избеглица/миграната, УНИЦЕФ, 2016.
  11. Inter Agency Guidelines for Case management and Child Protection, Global Child Protection Working Group, 2014. Internet, http://www.cpcnetwork.org/wpcontent/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf, 14/08/2016.
  12. Safety and Fundamental Rights at stake for Chidlren on the Move, ENOC Task­force Children on the move, 2016, Internet, https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/2016KOM.00%20Safetyandfundamentalrightsatstakeforchildrenonthemove.pdf, 13/08/2016
  13. UNHCR Serbia Daily Update 21 March 2016
PERIODIKA Socijalna politika 2/2016 УДК 364-7-053.2-054.7(497.11)“2015/2016“ 9-24
ç