Изабери језик:
Тема броја

САДРЖАJ

ЖАЛБА ПРЕД ОДБОРИМА ЗА ЖАЛБЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ АГЕНЦИЈА КАО ОБЛИК ПРАВНОГ ЛЕКА У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сажетак

У овом раду се, као облик правног лека у управном поступку у праву Европске уније (ЕУ), разматра механизам жалби пред одборима за жалбе (ОЖ) десет децентрализованих агенција које доносе одлуке са правним дејством на трећа лица у контексту регулације унутрашњег тржишта. На почетку рада су укратко представљене функције правних лекова у управном поступку у праву ЕУ. Након тога су представљени извори права за жалбу пред ОЖ, и то: 1) извори примарног права – чл. 263. ст. 5. Уговора о функционисању ЕУ и чл. 41. ст. 1. Повеље о основним правима ЕУ; 2) извори секундарног права – оснивачки и други акти којима се уређује деловање агенција и пословници ОЖ који се усвајају у форми имплементационих и делегираних аката Комисије; и 3) остали извори права који обухватају пословнике које усвајају сами ОЖ, правнообавезујуће акте које доносе агенције, праксу Суда ЕУ, праксу ОЖ и акте тзв. меког права.

Главни део рада посвећен је питањима која су разматрана у оквиру три аспекта жалбеног поступка. Први подразумева допуштеност жалбе, а у склопу тога су разматрани: 1) надлежност ОЖ, тј. врсте одлука које могу да буду предмет жалбе, при чему је фокус на правнообавезујућим одлукама агенција у контексту регулације тржишта; 2) активни locus standi пред ОЖ; 3) рокови за изјављивање жалбе; и 4) суспензивно дејство жалбе. Други аспект се односи на основаност жалбе, а у склопу тога су разматрани: 1) ремонстративна природа жалбе у агенцијама OHIM/EUIPO, CPVO, EASA, ECHA и ERA; 2) медијација тј. могућност постизања пријатељског решења између страна у жалбеном поступку у агенцијама OHIM/EUIPO и ECHA; и 3) разматрање жалбе пред ОЖ и рокови за доношење одлуке о жалби. Трећи аспект се односи на одлуку ОЖ, при чему је фокус на два модела поступања ОЖ када је жалба основана. Први модел, примењен у свим агенцијама, подразумева да ОЖ може да упути предмет надлежном органу агенције на даље одлучивање, при чему је он везан правним тумачењем ОЖ. Други модел, примењен у агенцијама OHIM/EUIPO, CPVO и ECHA, подразумева да ОЖ може да користи надлежности органа чија одлука је предмет жалбе, што значи да може да измени ту одлуку или доносе нову. Након тога је укратко представљена могућност оспоравања одлуке ОЖ пред Судом ЕУ.

На крају је дат осврт на главне предности и недостатке жалбе пред ОЖ као правног лека. Главну предност представља то што овај лек служи као ефикасан филтер за приступ Суду ЕУ и адекватно средство у сврху раног решавања спорова. С друге стране, главни недостатак се односи на чињеницу да у вези са одређеним одлукама које могу да промене правни положај лица не постоји право жалбе или надлежност ОЖ није јасно утврђена.

кључне речи:

Референце

  Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. v OHIM, Case C-51/10 P, Judgment of the Court (First Chamber) of 10 March 2011, ECLI:EU:C:2011:139.

  Alberti, Jacopo. 2022. “The Position of Boards of Appeal: Between Functional Continuity and Independence”. In Boards of Appeal of EU Agencies: Towards Judicialization of Administrative Review?, eds. Merijn Chamon, Annalisa Volpato and Mariolina Eliantonio, 245–272. Oxford: Oxford University Press.

  Appeal Panel of the Single Resolution Board [SRB BoA], Rules of Procedure. Brussels, 10 April 2017.

  Apple and Pear Australia Ltd and Star Fruits Diffusion v OHIM. Case T-378/13, Judgment of the General Court (Fourth Chamber), 25 March 2015, ECLI:EU:T:2015:186.

  Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis v Commission, Case T-196/01, Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 30 September 2003, ECLI:EU:T:2003:249.

  Aquind Ltd v ACER, Case T-735/18, Judgment of the General Court (Second Chamber) of 18 November 2020, ECLI:EU:T:2020:542.

  Aurora Srl v CPVO, Case T-140/15, Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 23 November 2017, ECLI:EU:T:2017:830.

  BASF Grenzach GmbH v ECHA, Case T-125/17, Judgment of the General Court (Fifth Chamber, Extended Composition) of 20 September 2019, ECLI:EU:T:2019:638.

  Blair, William, and Grace Cheng. 2018. “The role of judicial review in the EU’s financial architecture and the development of alternative remedies: The experience of the Board of Appeal of the European Supervisory Authorities”. Quaderni di Ricerca Giuridica 84: 17–28.

  Board of Appeal of the European Supervisory Authorities [ESAs BoA], Rules of Procedure, 25.02.2020.

  Bronckers, Marco, and Yves Van Gerven. 2009. “Legal Remedies under the EC’s New Chemicals Legislation REACH: Testing a New Model of European Governance”. Common Market Law Review, 46(6): 1823–1871. doi: 10.54648/cola2009075.

  Calestep, SL v ECHA, Case T-89/13, Order of the General Court (Sixth Chamber) of 16 September 2015, ECLI:EU:T:2015:711.

  Chamon, Merijn. 2014. “EU Risk Regulators and EU Procedural Law”. European Journal of Risk Regulation, 5 (3): 324–337. doi: 10.1017/S1867299X00003858.

  Chamon, Merijn. 2016. EU Agencies: Legal and Political Limits to the Transformation of the EU Administration. Oxford: Oxford University Press.

  Chamon, Merijn, and Diane Fromage. 2022. “Between Added Value and Untapped Potential: The Boards of Appeal in the Field of EU Financial Regulation”. In Boards of Appeal of EU Agencies: Towards Judicialization of Administrative Review?, eds. Merijn Chamon, Annalisa Volpato and Mariolina Eliantonio, 8–33. Oxford: Oxford University Press.

  Chirulli, Paola, and Luca De Lucia. 2021. Non-Judicial Remedies and EU Administration: Protection of Rights versus Preservation of Autonomy. London; New York: Routledge; Turin: Giappichelli.

  Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1430 of 18 May 2017 supplementing Council Regulation (EC) No 207/2009 on the European Union trade mark and repealing Commission Regulations (EC) No 2868/95 and (EC) No 216/96, C/2017/3212 [OHIM BoA 2017/1430], OJ L 205, 8.8.2017, p. 1–38.

  Commission Delegated Regulation (EU) 2018/625 of 5 March 2018 supplementing Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council on the European Union trade mark, and repealing Delegated Regulation (EU) 2017/1430, C/2018/1231 [EUIPO BoA 2018/625], OJ L 104, 24.4.2018, p. 1–36.

  Commission Implementing Regulation (EU) 2016/823 of 25 May 2016 amending Regulation (EC) No 771/2008 laying down the rules of organisation and procedure of the Board of Appeal of the European Chemicals Agency (Text with EEA relevance), C/2016/2968 [ECHA BoA 2016/823], OJ L 137, 26.5.2016, p. 4–9.

  Commission Regulation (EC) No 216/96 of 5 February 1996 laying down the rules of procedure of the Boards of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) [OHIM BoA 216/96], OJ L 28, 6.2.1996, p. 11–13.

  Commission Regulation (EC) No 771/2008 of 1 August 2008 laying down the rules of organisation and procedure of the Board of Appeal of the European Chemicals Agency (Text with EEA relevance) [ECHA BoA 771/2008], OJ L 206, 2.8.2008, p. 5–13.

  Commission Regulation (EC) No 874/2009 of 17 September 2009 establishing implementing rules for the application of Council Regulation (EC) No 2100/94 as regards proceedings before the Community Plant Variety Office (recast) [CPVO BoA 874/2009], OJ L 251, 24.9.2009, p. 3–28.

  Commission Regulation (EC) No 1239/95 of 31 May 1995 establishing implementing rules for the application of Council Regulation (EC) No 2100/94 as regards proceedings before the Community Plant Variety Office [CPVO BoA 1239/95], OJ L 121, 1.6.1995, p. 37–59.

  Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union [TFEU], OJ C 202, 7.6.2016, p. 1–388.

  Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs [OHIM 6/2002], OJ L 3, 5.1.2002, p. 1–24.

  Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark [OHIM 40/94], OJ L 11, 14.1.1994, p. 1–36.

  Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version) (Text with EEA relevance) [OHIM 207/2009], OJ L 78, 24.3.2009, p. 1–42.

  Council Regulation (EC) No 2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights [CPVO 2100/94], OJ L 227, 1.9.1994, p. 1–30.

  Craig, Paul. 2010. “Legal Control of Regulatory Bodies: Principle, Policy and Teleology”. In The European Legal Order after Lisbon, eds. Patrick Birkinshaw and Mike Varney, 93–116. Alphen Aan Den Rijn: Kluwer Law International.

  Dragos, Dacian C. and David Marrani. 2014. “Administrative Appeals in Comparative European Administrative Law: What Effectiveness?” In Alternative Dispute Resolution in European Administrative Law, eds. Dacian C. Dragos and Bogdana Neamtu, 539–563. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.

  EUIPO v Puma SE, Case C-564/16 P, Judgment of the Court (Second Chamber) of 28 June 2018, ECLI:EU:C:2018:509.

  Green Effort Ltd v EUIPO, Case C-282/18 P, Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 10 April 2019, ECLI:EU:C:2019:300.

  Hanf, Dominik. 2022. “The Trailblazers: The Boards of Appeal of EUIPO and CPVO”. In Boards of Appeal of EU Agencies: Towards Judicialization of Administrative Review?, eds. Merijn Chamon, Annalisa Volpato and Mariolina Eliantonio, 59–83. Oxford: Oxford University Press.

  Heli-Flight GmbH & Co. KG v EASA, Case T‑102/13, Judgment of the General Court (Eighth Chamber), 11 December 2014, ECLI:EU:T:2014:1064.

  Henkel KGaA v OHIM (Kleencare), Case T-308/01, Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 23 September 2003, ECLI:EU:T:2003:241.

  Herinckx, Yves. 2017. “Judicial Protection in the Single Resolution Mechanism”. In The Single Resolution Mechanism, eds. Robby Houben and Werner Vandenbruwaene, 77–119. Cambridge: Intersentia Ltd.

  Lamandini, Marco. 2014. “The ESA’s Board of Appeal as a Blueprint for the Quasi-Judicial Review of European Financial Supervision”. European Company Law 11 (6): 290–294. doi: 10.54648/eucl2014055.

  Lamandini, Marco, and David Ramos Muñoz. 2020. “Law and Practice of Financial Appeal Bodies (ESAs’ Board of Appeal, SRB Appeal Panel): A view from the Inside”. Common Market Law Review 57 (1): 119–160. doi: 10.54648/cola2020005.

  Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH and Others v ECHA, Case T-543/15, Order of the General Court (Fifth Chamber) of 12 October 2016, ECLI:EU:T:2016:612.

  Lynch, Maeve, and John Colbourn. 2015. “A second bite of the apple leaves a sour taste”. Journal of Intellectual Property Law & Practice 10 (9): 655–657. doi: 10.1093/jiplp/jpv112.

  Magiera, Siegfried, and Wolfgang Weiß. 2014. “Alternative Dispute Resolution Mechanisms in the European Union Law”. In Alternative Dispute Resolution in European Administrative Law, eds. Dacian C. Dragos and Bogdana Neamtu, 489–536. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.

  Marcetti, Barbara. 2017. “Administrative Justice beyond the Courts: Internal Reviews in EU Administration”. In Administrative Remedies in the European Union: The Emergence of a Quasi-Judicial Administration, ed. Barbara Marcetti, 1–19. Torino: G. Giappichellie Editore.

  Marchisio, Emiliano. 2020. “Are EUIPO Trade Mark Examiners and the Boards of Appeal Bound by Precedent Decisions?”. GRUR International: Journal of European and International IP Law 69 (9): 893–901. doi: 10.1093/grurint/ikaa097.

  Mema GmbH LG v CPVO, Case T-177/16, Judgment of the General Court (Third Chamber) of 5 February 2019, ECLI:EU:T:2019:57.

  Morais, Luís Silva, and Lúcio Tomé Feteira. 2018. “Judicial Review and the Banking Resolution Regime: The evolving landscape and future prospects”. Quaderni di Ricerca Giuridica 84: 53–70.

  Mullier, Eléonore, and Ruxandra Cana. 2018. “The ECHA Board of Appeal and the Court of Justice: Comparing and Contrasting Chemicals Litigation”. International Chemical Regulatory and Law Review 1 (3): 105–113. doi: 10.21552/icrl/2018/3/5.

  Muzi, Laura. 2022. “Who Litigates before the Boards of Appeal?”. In Boards of Appeal of EU Agencies: Towards Judicialization of Administrative Review?, eds. Merijn Chamon, Annalisa Volpato and Mariolina Eliantonio, 221–244. Oxford: Oxford University Press.

  Ollier, Jean-Yves, and Andris Piebalgs. 2023. “The appeal procedure in the application of the EU Energy Law – experience from ACER’s Board of Appeal 2016–2021”. Policy Paper RSC PP 2023/06: 1–37. European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, The Florence School of Regulation.

  Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) and SNF SAS v ECHA, Case T-1/10, Order of the General Court (Seventh Chamber, extended composition) of 21 September 2011, ECLI:EU:T:2011:507.

  Procter & Gamble v OHIM (Baby-Dry), Case T‑163/98, Judgment of the General Court (Second Chamber) of 8 July 1999, ECLI:EU:T:1999:145.

  Procter & Gamble v OHIM (Soap bar shape), Case T-63/01, Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 12 December 2002, ECLI:EU:T:2002:317.

  Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC (Text with EEA relevance) [EASA 216/2008], OJ L 79, 19.3.2008, p. 1–49.

  Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Text with EEA relevance) [ACER 713/2009], OJ L 211, 14.8.2009, p. 1–14.

  Regulation (EC) No 1592/2002 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2002 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency (Text with EEA relevance) [EASA 1592/2002], OJ L 240, 7.9.2002, p. 1–21.

  Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC [ECHA 1907/2006], OJ L 396, 30.12.2006, p. 1–849.

  Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010 [SRB 806/2014], OJ L 225, 30.7.2014, p. 1–90.

  Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC [EBA 1093/2010], OJ L 331, 15.12.2010, p. 12–47.

  Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC [EIOPA 1094/2010], OJ L 331, 15.12.2010, p. 48–83.

  Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC [ESMA 1095/2010], OJ L 331, 15.12.2010, p. 84–119.

  Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (Text with EEA relevance) [OHIM 2015/2424], OJ L 341, 24.12.2015, p. 21–94.

  Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 (Text with EEA relevance) [ERA 2016/796], OJ L 138, 26.5.2016, p. 1–43.

  Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (Text with EEA relevance) [EUIPO 2017/1001], OJ L 154, 16.6.2017, p. 1–99.

  Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives 2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91 (Text with EEA relevance.) [EASA 2018/1139], PE/2/2018/REV/1, OJ L 212, 22.8.2018, p. 1–122.

  Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Text with EEA relevance.), PE/83/2018/REV/1 [ACER 2019/942], OJ L 158, 14.6.2019, p. 22–53.

  Regulation (EU) 2019/2175 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), Regulation (EU) No 1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), Regulation (EU) No 1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial instruments, Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds, and Regulation (EU) 2015/847 on information accompanying transfers of funds (Text with EEA relevance), PE/75/2019/REV/1 [ESAs 2019/2175], OJ L 334, 27.12.2019, p. 1–145.

  Ritleng, Dominique. 2022. “Boards of Appeal of EU Agencies and Article 47 of the Charter: Uneasy Bedfellows?”. In Boards of Appeal of EU Agencies: Towards Judicialization of Administrative Review?, eds. Merijn Chamon, Annalisa Volpato and Mariolina Eliantonio, 299–320. Oxford: Oxford University Press.

  Schima, Bernhard. 2019. “TFEU Article 251–281”. In Commentary on the EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights, eds. Manuel Kellerbauer, Marcus Klamert and Jonathan Tomkin, 1751–1878. Oxford: Oxford University Press.

  Simoncini, Marta. 2018. Administrative Regulation beyond the Non-Delegation Doctrine: A Study on EU Agencies. Oxford: Bloomsbury Publishing Plc.

  Simoncini, Marta, and Micaela Verissimo. 2022. The EASA Board of Appeal in Search of Identity: An Effective Filter between Administration and Courts?”. In Boards of Appeal of EU Agencies: Towards Judicialization of Administrative Review?, eds. Merijn Chamon, Annalisa Volpato and Mariolina Eliantonio, 103–121. Oxford: Oxford University Press.

  Skauradszun, Dominik. 2018. “Legal Protection against Decisions of the Single Resolution Board pursuant to Article 85 Single Resolution Mechanism Regulation”. European Company and Financial Law Review 15 (1): 123–147. doi: 10.1515/ecfr-2018-0005.

  Tovo, Carlo. 2022. “The Boards of Appeal of Networked Services Agencies: Specialized Arbitrators of Transnational Regulatory Conflicts?”. In Boards of Appeal of EU Agencies: Towards Judicialization of Administrative Review?, eds. Merijn Chamon, Annalisa Volpato and Mariolina Eliantonio, 34–58. Oxford: Oxford University Press.

  Volpato, Annalisa, and Eléonore Mullier. 2022. “The Board of Appeal of the European Chemicals Agency at a Crossroads”. In Boards of Appeal of EU Agencies: Towards Judicialization of Administrative Review?, eds. Merijn Chamon, Annalisa Volpato and Mariolina Eliantonio, 84–102. Oxford: Oxford University Press.

АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ 1/2023 1/2023 UDC 341.217(4-672EU) 81-106