Tema broja

Socijalna politika

ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGOM KLUBA ZA STARE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

Sažetak

Usluga kluba za stare nije prepoznata u Zakonu o socijalnoj zaštiti, međutim on ostavlja mogućnost za obavljanje svih onih delatnosti koje nisu izričito predviđene zakonom, a koje pospešuju usluge u okviru sistema socijalne zaštite. Takva mogućnost je iskorišćena kada je u pitanju usluga kluba za stare, pa se tako na teritoriji Grada Beograda ona pruža u 27 objekata za oko 7500 korisnika u okviru radne jedinice Gerontološkog centra Beograd.U okviru usluge kluba, pružaju se dodatne usluge koje su za potrebe ovog istraživanja definisane kao usluge u užem smislu. U prvom delu rada sačinjen je osvrt na pravni okvir koji reguliše funkcionisanje klubova za stare na teritoriji Grada Beograda, a zatim su opisani i analizirani osnovni elementi ovog koncepta. U centralnom delu rada prikazani su rezultati zadovoljstva korisnika usluge kluba za stare na teritoriji Grada Beograda. Osnovni zaključci ukazuju na to da sukorisnici usluge kluba za stare zadovoljni kvalitetom pružene usluge i onim što njeno korišćenje za njih znači. Ipak, izdvajaju se segmenti koji zahtevaju preispitivanje radi unapređenja i podizanja kvaliteta usluge na viši nivo.

Ključne reči:

Reference

  • Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС, бр.  24/2011
  • Правилник о раду П.Ј. „Дневни центри и клубови“, Геронтолошки центар Београд, 2001.
  • Одлука о правима и услугама социјалне заштите, Службени лист Града Београда, бр.55-02, 2011.
  • Правилник о коришћењу дневних услуга у заједници, Геронтолошки центар Београд, 2013.
  • Закон о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности корисника, Службени гласник РС, бр.  36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/2001, 84/2004, 101/2005 – др. закон и 115/2005.
  • Dirk Jarre, making Choices for a Society of All Ages – A White Paper with Recommendations for Decision Makers, European Commission, Brussels, 2016.
  • Rori Linč, Praksa socijalnog rada sa starima – pozitivni pristup centriran ka osobi, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2016.
PERIODIKA Socijalna politika 1/2019 1/2019 УДК 364.65-053.9(497.11) 73-101
ç