Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА ТРАДИЦИЈА - ПОГЛЕД У ПРОШЛОСТ

ВУК КАРАЏИЋ, НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ И САВРЕМЕНИ ПРОБЛЕМИ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ

Сажетак

У раду се говори о значају који национални идентитет има у току процеса глобализације, чији су утицаји на образовни систем и поимање националног идентитета вишеструки. Смисао рада је да се препознају и сагледају изазови, предности и мане транзиције у образовању, али и последице тог процеса на очување националног идентитета. Рад се састоји из три дела. У првом делу рада теоријски се обрађују савремени проблеми образовањау Србији, проще с глобализације као и њен утицај на процес образовања у Србији. У дру­гом делу се анализирају (не)могућности очувања националног идентитета кроз процес образовања. Док је трећи део рада посвећен Вуку Стефановићу Караџићу и његовом доприносу у изградњи српског националног идентитета. Овај рад има за циљ да укаже на потребу за чувањем од заборава дела националних ствараоца кроз образовање, јер тиме чувамо национални идентитет током процеса транзиције узроковане глобализацијом. Вук Стефановић Караџић показао je да традиција и обичаји најбоље илуструју духовни развој једног народа. Отуда je посебна пажња посвећена доприносу Вука Стефановића Караџића, који се залагао за oчување нацио­налног идентитета и модернизацију као јединство између старог и новог.

кључне речи:

Референце

  1. Apple M. W, Kenway J., Singh M., Globalizing Education, Peter Lang, New York, 2005.
  2. Beck, Ulrich, Risk society: towards a new modernity, Sage Publi­cations, London, 1997.
  3. Burbules, Nicholas C, Torres, C.A., Globalization and Education, Routludge, New York, 2000.
  4. Castells, Manuel, End of Millenium, Information Age. Economy, Society and Culture, Blackwell Publishers, Oxford, 1998, vol. III.
  5. Friedman, Thomas L., The Lexus and the Olive Tree, Understan­ding globalisation, Internet, http://www.thomaslfriedman.com/bookshelf/the-lexus-and-the-olive-tree, 03/01/2015.
  6. Grečić Vladimir, “The Role of Migrant Professionals in the Process of Transition in Yugoslavia”, Međunarodni problemi, 2002, год. 54 (2002), бр. 3.
  7. Guillen, Mauro “Is Globalization Civilizing, Destructive or Fee­ble? A Critique of Five Key Debates in the Social Science Lite­rature”, Annual Review of Sociology, California, Vol. 27/2001.
  8. Held D., McGrew А., Goldblatt D., Perraton Jonathan, Global Tran­sformations: politics, economics and culture, Polity Press, Cambridge, 1999.
  9. Katz, Cindi, Growing up global: economic restructuring and chil­dren’s everyday lives, University of Minnesota Press, Minnea­polis, 2004.
  10. Kellner, Douglas, Globalizaton and the Postmodern Turn, Internet, http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner, 03/06/14, p.9.
  11. Mason, Robin, Globalising education, trends and applications, Ro­utledge, London, 1998.
  12. Silvey, Rachel, „Development and geography: anxious times, ane­mic geographies and migration“‘ Progress in Human Geography, 33(4), 2009.
  13. Tomlinson, John, Globalisation and Culture, Cambridge, Polity Press, 1999.
  14. Yeates, Nicola “Globalization and Social Policy. From Global Neoliberal Hegemony to Global Political Pluralism”, Internet, http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/moon/Social-Welfare/69.pdf, 05/01/2015.
  15. Ziguras, Christopher, „International trade in education services: governing the liberalization end regulation of private enterpri­se“, Globalizing Education (ur. Michael W. Apple, Jane Kenway, Michael Singh), Peter Lang, New York, 2005.
  16. Атлагић, Марко, „Допринос Вука Стефановића Караџића помоћним историјским наукама“, Баштина, 2006, св. 20/2.
  17. Бобић, Мирјана, „Домаћинства Србије на почетку трећег миленијума социо-демографска анализа“, Социологија, год. 46 (2004), бр. 4.
  18. Болчић, Силвано, „Измењена сфера рада“, у: Друштвене про­мене и свакодневни живот: Србија почетном деведесетих (прир. Силвано Болчић), Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета, Београд, 1995.
  19. Волерстин, Имануел „,Глобализација или период транзиције? Поглед на дугорочно кретање светског система», у: Глобализација мит или стварност (приредио Владимир Вулетић), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003.
  20. Јевтић, Мирољуб, “Утицај религије на етничке односе у делу Вука Караџића”, Друштвена u политичка мисао Вука Караџића: зборник радова са научног скупа Српске академије наука и уметности (прир. Михајло Марковић), Завод за уџбенике, Београд, 2008.
  21. Калезић, Димитрије М., “Вук Караџић између старога и новога”, Друштвена и политичка мисао Вука Караџића: зборник радова са научног скупа Српске академије наука и уметно­сти (приредио Михајло Марковић), Завод за уцбенике, Бе­оград, 2008.
  22. Костић, Цветко, „Вук Караџић и социологија“, Анали Филолошког факултета. Караџићев зборник, БИГЗ, Београд, 1966, св. 5.
  23. Лукић, Радомир, „Вук с гледишта социологије“, Реферати и саопштења /17. научни састанак слависта у Букове дане [Међународни научни скуп Вук Караџић и његово дело у свом времену и данас], Београд, 1991.
  24. Марковић, Данило Ж., Глобализација и образовање, Просветни преглед, Учитељски факултет, Београд, 1999.
  25. Маројевић, Радмило, Ћирилица на раскршћу векова: огледи о српској етничкој и културној самосвести, Дечје новине, Горњи Милановац, 1991.
  26. Милић, Анђелка, Социологија породице: критика и изазови, Чигоја штампа, Београд, 2001.
  27. Михаиловић, Срећко, „Жртвована генерација: омладина у епицентру негативних последица друштвене кризе“, Социологија, год. 36 (1994), бр. 3.
  28. Морен, Едгар, Дух времена: есеј о масовној култури, Култура, Београд, 1967.
  29. Недељковић, Драган, „Српски духовни простор је у нама“, у: Српски духовни простор, Зборник АНУРС, (прир. академик Милорад Екмечић), Бања Лука, Српско Сарајево, 1999.
  30. Руано-Борбалан, Жан-Клод, “Изградња идентитета”, у: Идентитет(и): појединац, група, друштво (приредили Катрин Халперн, Жан-Клод Руано-Борбалан), Клио, Београд, 2009.
  31. Савићевић, Душан М., „Социо-филозофски основи Болоњске декларације“, Педагошка стеарност, 2007, вол. 53, бр. 7-8.
  32. Симеуновић, Драган, “Политичка мисао Вука Караџића”, Друштвена и политичка мисао Вука Караџића: зборник радо­ва са научног скупа Српске академије наука и уметности (прир. Михајло Марковић), Завод за уџбенике, Београд, 2008.
  33. Смит, Антони, Национални идентитет, Библиотека XX век, Београд, 1998.
  34. Стефановић Караџић, Вук, Живот и обичаји народа српскога, Народна књига, Београд, 2005[1867].
  35. Стефановић Караџић, Вук, О друштву (избор и увод Цветко Костић), Просвета, Београд, 1964.
  36. Стефановић Караџић, Вук, Српски рјечник, Просвета, Београд, 1818.
  37. Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године, Вла­да Републике Србије Министарство просвете и науке, Службени гласник Републике Србије, бр. 107/12.
  38. Суботић, Момчило „Српски национални идентитет: историјски и савремени изазови“, Политичка ревија, 2011, вол. 29, бр. 3, стр. 27.
  39. Суботић, Момчило, Идентитет и геополитичка стеарност Срба, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  40. Sherif Trask, Bahira, Globalization and Family: Accelerated Syste­mic Soccial Change, Springer, New York, 2010.
  41. Цветковић, Владимир Н., „Национални идентитет и (ре)конструкција институција у Србији (идеологије, образовање и медији)“, Филозофија и друштво, Институт друштвених на­ука, Центар за филозофију и друштвену теорију, Београд, бр.19/2001.
  42. Чомски, Ноам, Хегемонија или опстанак, Рубикон, Нови Сад, 2008.
  43. Џенкинс, Ричард, Етницитет у новом кључу, Библиотека XX века, Београд, 2001.
  44. Шијаковић, Иван, „Тероризам и проблем идентитета“, Социологија, 2002, вол. XLIV, бр.3.
периодика Национални интерес 2/2015 УДК 821.163.41.09 Kara­džić V. S.:[323.1+37(497.11) 9­-30